Bezpeenostni normy pro rekreaeni a sportovni vybaveni

Existují také evropské i právní pøedpisy na ochranu zamìstnancù v bytech ohro¾ených výbuchem. Jednou z nápojù z takových evropských dokumentù je informace 99/92 / ES ze dne 16. prosince 1999 o minimálních po¾adavcích na zdokonalení bezpeènosti pøi koneèném pou¾ití ao zdravotní pomoci pro pracovníky potenciálnì vystavené riziku výbu¹né atmosféry.

Tento dokument stanoví po¾adavky pro ka¾dého zamìstnavatele. Zaprvé vy¾aduje, aby zamìstnavatel zaruèil bezpeènost svých zamìstnancù pøi výkonu normální funkce v oblasti závodu. Dále se sna¾í zabránit vzniku výbu¹ných koncentrací v pracovním prostoru. Souèasnì zabraòuje zdroji vzplanutí, které mohou nìjakým zpùsobem spustit výbuch. Kromì toho musí tato smìrnice omezit velmi nebezpeèné úèinky výbuchu. Také v Polské republice existují normativní akty, o kterých rozhoduje ustanovení ve vý¹e zmínìné oblasti. Jedná se pøedev¹ím o zákon ze dne 29. kvìtna 2003 o minimálních po¾adavcích na dùvìru a hygienu pracovníkù u pracovníkù v pracovních tøídách, na které se mù¾e setkat výbu¹ná atmosféra (Úøední vìstník 1007 z roku 2003, bod 1004 k vyhlá¹ce z 8. èervence 2010 v historii minimálních po¾adavkù týkajících se bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci v kombinaci s pøíle¾itostí výbu¹né atmosféry (vìstník zákonù z roku 2010, è. 138, bod 931, který je uveden ve vý¹e uvedené smìrnici.Bezpeènost proti výbuchu je odolná proti výbuchu, co¾ nejen za to stojí za to, ¾e je to zále¾itost, ale i hodnota zamìstnancù. Z tohoto dùvodu je pro zamìstnavatele zvlá¹» dùle¾ité oznaèit potenciálnì výbu¹né zóny. Kromì toho spìchá, aby zkontroloval existující systémy odolné proti výbuchu, které v oblasti bezpeènosti výbuchu pøedstavují mimoøádnì dùle¾itou osobu. Souèasnì by mìly být pøipraveny takové dokumenty, jako je posouzení rizika výbuchu a dokument o ochranì proti výbuchu. Provádìní tìchto skuteèností vyplývá z právního pøedpisu ministra pro soukromé vìci a Rady ze dne 7. èervna 2010 (sbírka zákonù z roku 2010 è. 109, bod 719 na základì platných zákonù a technických specifikací a vyhlá¹ek vyhlá¹ky ministra hospodáøství ze dne 8. èervence 2010 (vìstník zákonù z roku 2010 è. 138, bod 931.