Centralni inteligentni vysavae

Nebude se skrývat, ¾e doktorská práce je jedineèná z nejzáva¾nìj¹ích profesí. Ka¾dý den se rozhodují o zdraví a jsou tisíce mu¾ù a nemohou si dovolit dìlat chyby, proto¾e to je pravdìpodobnì fatální v zisku.

Pøed doposud nìkolika lety odborníci byli jen stejný úkol: léèení svých pacientù, ve srovnání s jen o ¾eleznice na hlavách dal¹ích povinností - mají pokladnu & nbsp; nebo zlep¹ení pacientova servis výpoèetní techniky. Úèelem tìchto aktualizací je skuteènì chvályhodné, proto¾e je pøíli¹ urèen ke sní¾ení ¹edé ekonomiky a zavedení elektronizace medicíny, který svìdèí za hodnì plusy. A to zejména pro star¹í generaci lékaøù nejsou vùbec stresující vìci, které nìkdy od nuly musí zvyknout.

Fiskální pokladna pro lékaøe je problém na zaèátku. Nikdy pøedtím nepøijímali taková zaøízení, která by jim vytvoøila, a nyní se jejich slu¾ba stala pro nì nezbytnou podmínkou. Lékaøi, kteøí provozují své vlastní kanceláøe, mají povinnost mít registraèní pokladny, jinak mohou èelit záva¾ným trestùm. A star¹í mu¾i nebo lidé, kteøí mají problémy se zasíláním SMS, jistì zejména na zaèátku ¾ivota s takovým mno¾stvím, jsou vystaveni velkému strachu, ¾e nìkdy tvrdí, ¾e je pacient. Na¹tìstí pro nì je mo¾né je pozorovat v úzkých ¹ancích, které je pøipravují pro pokladny. Malá pokladna & nbsp; novitus nano pracuje pro zdravotnictví. Je k dispozici, je mobilní a je k dispozici k pou¾ití.

Dal¹ím problémem je slu¾ba pacientských poèítaèù. V je¹tì ogromniejszej skupiny jednotek zaèíná je software, který lékaøi muset provést v¹echny shromá¾dìné z rozhovoru pacienta, uvedeny mu léky, a to i tehdy, jsou povinni vytisknout recepty a výjimky. Pro malé lékaøe to nevyvolává ¾ádný problém, proto¾e jsou cenìny poèítaèi. Hor¹í vìc je vyjádøena pro staré generace, která mù¾e be've nikdy nemìl hrát s poèítaèem, a najednou musí podporovat pacienta. Pøesto¾e zdravotní støediska poskytují v této oblasti nìkolik dnù ¹kolení, a pro ¾eny s poèítaèi nieobytych pak jistì vynikající pøíli¹ málo. Cvièení dìlá specialista a po dostateèném èasovém pøedstihu, lékaøi dìlají z posledního „èerné magie“, ale zpoèátku bude docházet k trapným situacím.