Chyba pokladny 99

Povinnosti, které pøicházejí dr¾iteli registraèních pokladen, zahrnují nejen èinnosti související s jejich poøízením a daòovou úpravou. Naopak, jedná o ka¾dé následující období, ve kterém pou¾íváme informace z pokladny. Jaká je tedy va¹e zodpovìdnost?

Co máme dìlat s daòovým právem, v rozsahu nemovitostí, také s registraèní pokladny?

1. Pøíjmy, pøíjmy.

Dùle¾itou vìcí je uèinit pøíjmy. Pravdìpodobnì jste sly¹eli o tom, jak zákazníkùm získávat inkasy od prodejcù. Odkud pocházejí tyto práce? Pøíjem je dokladem toho, ¾e daò ve prospìch daòového úøadu byla zastavena ve výpovìdích prodejce. ®ádný pøíjem, mù¾e se pøipojit k poslednímu, ¾e tato daò nebyla zahrnuta. Zde máme nìco spoleèného s typem danì a konkurenèní neèestností.

2. Denní daòová zpráva.

Denní daòová zpráva je dodateènou povinností, kterou je podnikatel nucen. Na konci ka¾dého dne (ale i pøed zahájením obchodování na dal¹í den je pro zprávu odpovìdný podnikatel. V ní bude umístìna hodnota danì, kterou má podnikatel zaplatit daòovému úøadu, který je charakteristický pro jeho sídlo. Simple? Nezapomeòte, ¾e tato zpráva je nutná pro úspìch fiskální kontroly.

3. Mìsíèní daòová zpráva.

Také v pøípadì úspìchu denní zprávy je tøeba pøipravit obdobnou mìsíèní zprávu. Pravdìpodobnì jde o zohlednìní hodnoty celé danì, kterou musíme platit za celý mìsíc. Kdy bychom mìli vypracovat tuto zprávu? V tomto smyslu je situace pomìrnì jednoduchá. Mìsíèní fiskální zpráva si pøeje být pøipravena pøede dnem v mìsíci, který øíká.

4. Pokladna.

Vyu¾ívání výhod pokladny je také spojeno s povinností zapsat vstupy do práce pokladny. Je dùle¾ité, aby tyto záznamy byly ulo¾eny na pozadí pokladen v blízké blízkosti. Samozøejmì, ¾e tyto texty budou kontrolovány pøi daòovém auditu provedeném u podnikatele daòovým úøadem.

Shrnutí: & nbsp; registraèní pokladny & nbsp; mají mnoho odpovìdností. Nicménì jejich implementací máme záruku, ¾e vám pomù¾eme legálnì. Tak¾e mù¾eme snadno dokázat pøi provádìní rùzných daòových kontrol, které vydal daòový úøad.