Domaci osvitleni 24v

Osvìtlení je nedílnou souèástí nábytku na¹eho domu. Pøedev¹ím to øídí svìtlo, osvìtluje pokoje, ale èasto také provádí dekorativní role. Na trhu je mnoho mo¾ností osvìtlení, od starých ¾árovek po osvìtlení LED. Ka¾dá z nich má jinou funkci a poskytuje dal¹í výhodu.V moderní dobì, obzvlá¹tì obyèejný druh svìtla fluoreskují, co¾ je zpùsob, jak výbojky. Pøeru¹ení v záøivkách je emitováno luminoforu vybuzené ultrafialovým záøením, který se vyskytuje na konci doutnavého výboje v trubici plnìné plynem. Plyn je èasto smìs rtuti a argonu. Výboj vyskytující se mezi elektrodami wolframu dostaj±cymi záøivky vytváøí neviditelné ultrafialové záøení, mající zejména vlnové délce kolem 254 nm. Záøivky mohou pou¾ít rùzné barvy svìtla, kteøí zaèali z bílého denního svìtla, pro dekorativní osvìtlení v rùzných barvách. Barva svìtla je dosa¾eno pou¾itím vhodného fosforu v záøivce. V tìchto dobách fluorescenèních a pøijmout dal¹í typy. Vybrané fluorescenèní jednoduchý, kruhový, ve tvaru písmene U, a také hrají velkou dùle¾itost kompaktní záøivky. Tyto nové li¹í od konvenèních záøivek pøedev¹ím men¹í velikost. Tyto lampy se vyznaèují záøivky s integrovaným pøedøadníkem a záøivek a svítidel vy¾adují takový systém. Dìlají dobøe na¹e poslání ve vlastním pokoji, ale navíc, nebo v uèení jiných veøejných spoleèností. Ka¾dá typy záøivek celá øada výhod oproti bì¾ným ¾árovkám. Nad ka¾dou vyznaèují vysokou svìtelnou úèinností a del¹í pracovní doby, tak samozøejmì hrají velkou popularitu.