Dopravni kolo war ava

Øízení vozidla je zvlá¹tním dopravním prostøedkem, který má v¹ak mnoho sportovních a hoøí hodnì kalorií, tak¾e se doporuèuje u¾iteèné dieta cyklus. Existuje tedy správná cesta pro ¾eny, které potøebují ztratit pár kilo. A lidé, kteøí chtìjí mít na kole jen jako dopravní prostøedek, nebo hobby, by mìly vìnovat zvlá¹tní stanovisko k nabídce svých cyklistickým výletùm wycieñcza³y ne pøíli¹ daleko. Ní¾e jsou nìkterá pravidla, která by mìla øídit lidi, kteøí øídí velké vzdálenosti na kole. Zde je cyklistická strava pro cyklisty:

Snídanì.Není to bez dùvodu, ¾e snídanì je nejdùle¾itìj¹ím jídlem v denním procesu. To pøíli¹ má za úkol pøivést nám energii pro zbytek dne, zatímco ostatní jídla, ale tento energetický doplnìk. Dobrou volbou by mohl být, mimo jiné, (musí být al dente müsli s ovocem a rozinkami a mlékem polévka s nudlemi.Svaèinu.Kdy¾ stojíme na kole, je dobré pøemý¹let o chutném obèerstvení, které nám dá velikost a uspokojí náhlé hlady. První slo¾kou by mìly být jednoduché uhlohydráty, co¾ je dùvod, proè se pou¾ívá zralé banány nebo sendvièe s d¾emem a medem. Pokud jde o zeleninu, dokonalým øe¹ením budou rajèata a èervená paprika.Veèeøe.Po intenzivní jízdì mù¾eme mít silný hlad. Koneckoncù, nemìli byste ji pøehnat s jídlem ihned po fyzickém cvièení. U¾ po pøíjezdu z dùvodu jízdy na kole, pomeranèový d¾us nebo cereální tyèinka (napøíklad Corny staèí. Posadíme se na plnou veèeøi a pozdìji, kdy¾ po úsilí odpoèineme.Hydratace.Lidé nesmí zapomenout na podobnou hydrataci tìla. Nejdùle¾itìj¹í je vypít správné mno¾ství tekutin, ne¾ jdete na kole. Nejlep¹ím lékem bude pøesnì voda, pravdìpodobnì budou vhodnými energetickými nápoji pro sportovce. Je tøeba také mít na pamìti, s vìdomím, ¾e nìkdo potøebuje dennì asi 2 litry vody opilý (jen ve vztahu oblièej a tìlo velikosti a mo¾ných úèinkù dehydratace, zvlá¹tì v podmínkách cvièení, okam¾itì sní¾it na¹i výkonnost, budeme cítit pomalý a zbaven energie.

Cyklistická strava obsahující my¹lenky, které jsem uvedla, samozøejmì není náhradou za normální jídla, naopak. Nicménì, nemusíte pøejídat! A pro ¾eny, které se zajímají o to, aby si vybraly nejlep¹í dietu pro cyklisty, doporuèujeme setkání s dietetikem, který si vybere druhy jídel tak, aby byli pro nás nejlep¹í, ne pro prùmìrného èlovìka.