Dotykova obrazovka 46

GASTRO POS je program, který poskytuje rychlý a intuitivní prodej, vyvinutý v nìkolika pohybech pøes dotykovou obrazovku. Kolik populární plán na trhu stravování se zabývá velkým významem pøedních kuchaøù restaurace. Jeho intuitivní ovládání léèí ve výrobì pro èí¹níky a toto usnadòuje ¹kolení nových lidí.

Díky velmi snadnému a intuitivnímu ovládání nepotøebuje bohatý a dlouhotrvající trénink a extrémnì pøístupná forma pou¾ívání dotykové obrazovky, kombinovaná s celou øadou funkcí, není v krátkém samostatném bytì, ale v gastronomickém øetìzci velmi dobrá.

Individuální výbìr funkcíDíky mnoha dílùm a POS modulùm GASTRO je to velmi flexibilní systém, který na trhu pøijmeme. V souvislosti s profilem areálu nebo posledním barem, hospodou nebo dokonce restaurací si mù¾ete pøizpùsobit a pøizpùsobit mo¾nosti, které budou pro va¹e potøeby neju¾iteènìj¹í.

bezpeènostPøihla¹ování lidí do programu zadáním jedineèného kódu, otisku prstu nebo pomocí magnetické karty také umo¾òuje plné sledování jeho pracovní doby, kdy a ovoce, které generuje. V souvislosti s pozicí mù¾ete také nastavit pohled na mo¾nosti tak, aby byl pøizpùsoben právùm osoby, napø. Èí¹ník vidí pouze prodej, mana¾er vidí prodej a vystavuje faktury, majitel má pøístup k plným mo¾nostem. GASTRO POS umo¾òuje minimalizovat domácí ztráty a zvý¹it zisky. Pos gastro program usnadòuje a øe¹í úètování v gastronomii.

Výhody programu:

podpora na dotykové obrazovce, s nìkolika málo kliknutí;pøizpùsobení obrazovky potøebám;kontrola faktur a objednávek;transparentnì navr¾enou obrazovku pro vykostìní;obrazová prezentace místnosti;osídlení èí¹níka ve v¹ech fázích;úspora pracovní doby;¾ádné potí¾e s úpravou nádobí;dohoda s kuchyní;kontrola objednávek a úètù;flexibilní tvorba cen;kontrola zavedených slev;kompatibilita s hotelovými týmy a pøíslu¹enstvím pro speciální operace.