Eerveny hlavkovy salat

Existuje mnoho zelených pokrmù, které se nám líbí a které ¾ádají o jeho starý øez do tenké, jemné pruhy. Dokonce i pøíprava zelí na zimu vy¾aduje øezání velkých rozmìrù listù zelí - a kdy¾ je to s bì¾ným no¾em hluboko obtí¾né, nemusíte nikomu, kdo s dárkem poèítal, kdykoli øíkat. V prodeji domácích materiálù na¹tìstí existuje mnoho pøístrojù, které nám výraznì pomáhají pøi zlep¹ování takových typických domácích vaøení, které se pøipravují v ka¾dém domì.

Bigos, nebo knedlíky se zelím nebo zelnou polévkou vy¾adují pou¾ití zelí nakrájeného na tenké prou¾ky. Samozøejmì se mù¾eme pøipravit v zájmu pøipraveného, ji¾ nasekaného zelí, ale mnoho ¾en dává pøednost pøípravì zelí, proto¾e model má zahradu, ve které se tato zelenina pìstuje. Takovým ¾enám jistì pomù¾e øezaèka zelí. Pøi bì¾ném pou¾ívání jej nic nemù¾e nahradit. Tak¾e pokud máme rádi zelné pokrmy, pak bychom mìli být v poku¹ení pøipravit si tuto silá¾ sami, co¾ nám poskytne nejen spokojenost s její pøípravou, ale pøedev¹ím dobrou, dokonale ochucenou pøísadu mnoha jídel, které milujeme.

Probudí se k vlastní pøípravì konzerv, ale v úspìchu zelí, to znamená, ¾e je tøeba ho nejprve rozøezat na men¹í kousky, nakrájené nudle a sekané zelí - tato funkce je fyzicky obtí¾ná pomocí no¾e a bude vás zcela odrazovat od výroby zelí, nebo dobré a tì¾ké vitamínové saláty. Proto by pro polské zdraví nebylo pøíli¹ atraktivní! Nákup elektrické bramborové øezaèky pro pokladnu je kurz asi 2-3 tisíc zlotých, to je docela dost, kdy¾ pro malou domácnost, ale v pøípadì lahùdkáøù nebo kolektivního stravování podniku, pak je nutné investice. Jistì to bude v situaci pøíjmù z prodeje lahodných salátù nebo starých polských, vyrobených z po¹krábaných bigosù, které asi mají rádi v¹ichni, kteøí to nìkdy mìli mo¾nost vyzkou¹et.