Evakuace budovy

Výstupní znaèkou je popis evakuaèních výjezdových dveøí, co¾ je pou¾ití stavebních objektù v celých budovách, které spolu s platnými pøedpisy byly povinny øádnì oznaèit východy, kterými se evakuace konèí v pøípadì ohro¾ení (napø. Po¾ár.

Takové známky se pou¾ívají v¹ude tam, kde pracujeme s del¹ími komunitami lidí, tj. V obchodních domech, v tituly, v kulturních a zábavních zaøízeních a sportovních centrech, nebo v rozsáhlých obchodech. K výstupu oznaèenému v angliètinì EXIT èasto vedou dal¹í znaky v rolích ¹ipky a znamení nouzového schodi¹tì. Správné oznaèení únikové cesty má zásadní význam ve vìci záchrany zdraví a výdìlku ¾en, které byly zachyceny v domovském domovì, co¾ zvy¹uje ¹ance na evakuaci.

Test EXIT má charakteristickou zelenou barvu bílou a nápis dr¾ákem, který zaji¹»uje, aby byly jasnì vidìt pøi evakuaci i pøi velmi dlouhé vzdálenosti (20-25 m. Stala se vyvinula s barevnou lepicí fólií s vynikající tøídy lepidla, které se poskytuje s velkou pevností a odolností vùèi rizikových podmínkách nebo s PVC deskami pøipojenými oboustranné lepicí pásky. Oznaèení nouzových východù se zasekl v bloku po cestì vìt¹iny dveøí, které jsou øe¹ením místa nebo budovy. Film, který se vyrábìjí oznaèit nouzového východu má vlastnosti, fotoluminiscenèní, díky kterému hoøí v noci, co¾ umo¾òuje efektivní evakuaci i ve velkých podmínek spojených s výjimkou elektøiny a zda silné kouøivost, co¾ omezuje viditelnost.