Fakturace programu sap

Fakturaèní program umo¾òuje vydávat rùzné typy fakturaèních dokumentù rychlým, jednoduchým a øádným zpùsobem. Modul Comarch ERP Optima Invoices je velmi praktický. Díky tomu je dùle¾ité zobrazovat texty v urèité mìnì.

Tato aplikace existuje v souhrnu s rùznými moduly systému Comarch. Mo¾nosti jsou aktualizovány na konci celku, co¾ èiní úèetnictví jednoduchým. Díky pomoci funkènosti (mo¾nosti prodeje a nákupu, výmìna dokumentù na internetu má tento modul na výbìr mezi nejzajímavìj¹ími prodejními návrhy mezi tìmito typy efektù.Dal¹í nástroj, jako je napøíklad okno vyhrazeného prodeje, vám umo¾òuje pøedlo¾it jakékoli rady a dokumenty týkající se daného zákazníka. Pro úèetní je to mnoho praktických øe¹ení. Tento program je navíc funkcí tisku. To v¹e dìlá objednávku mnohem jednodu¹¹í být spoleèností nebo kanceláøí a pracuje pøíjemnìji.Program Comarch ERP Optima Invoices je ideální zejména pro dìti a malé firmy, kde úèetní oddìlení není významné a lidé potøebují ochranu a pomoc. Tato práce je nyní fakturaèním modulem jako sklad pro registraci a fakturaci usnadòuje lidem práci a sni¾uje mo¾nost chyb. Program umo¾òuje rychle vystavovat faktury s jejich okam¾itou opravou a tisknutelností.Software Comarch ERP Optima Fakturace faktur umo¾òuje: vystavovat prodejní a nákupní faktury, fiscalizovat pro jednotlivce, zpracovávat ve¹keré transakce v PLN a cizích mìnách, vystavovat opravné dokumenty (úpravy: mno¾ství, data, hodnota-cena, sazba DPH, sleva atd. , nákup a prodej s výbìrem standardních platebních forem (pøevod, od¹kodnìní, hotovost, jako¾ i tìch, které urèí klientský software a vedení evidence pomoci a partnerù.