Fiskalni pokladna om a

My daòoví poplatníci, s pokladnou, mimochodem se setkávají témìø na v¹echno. Jsou pøítomni v taxi, nebo v zájmu potravy, nebo v kinech, nebo v mnoha hypermarketech nebo jednou v prostøedích poskytujících rùzné, men¹í slu¾by. Mù¾ete si samozøejmì vymìòovat nekoneènì. Øeknìme také, ¾e kdy¾ nìco koupíme online, kdy¾ obdr¾íme balíèek - kromì samotného produktu bychom mìli také obdr¾et potvrzení.

Pøekonává stejný s tím, ¾e daòoví poplatníci, kteøí pracují v prodejní situaci jednotlivcù (pokud nejsou zapojeny do hospodáøské èinnosti, stejnì jako farmáøi pau¹álu mají - podle zákona - povinnost vést peèlivé záznamy o obchodu se odkazuje pomocí registraèních pokladen. Praxe v¹ak ukazuje, ¾e je to nìkdy poslední.

Co bychom mìli dìlat jako podnikatel, kdy¾ bude pokladna pøestat pracovat, kdy¾ se na¹tve? A je to navíc v pravém èase k tomuto pøíhodnému èase ... Máme ¹anci, ¾e nebudeme nuceni - z pochopitelných dùvodù ztrácet - zastavit prodej?

S nápovìdou zde není nic jako rezervní pokladna. Ve vìcech, kdy je pokladna po¹kozena, mù¾e daòový poplatník pou¾ít rezervní fond. Samozøejmì, pokud má jeden. Nepochybnì z formálního hlediska podnikatelé nemají takovou povinnost mít o nìco vìt¹í mno¾ství pøebyteèných pokladen. Jsou v¹ak dobré pøedev¹ím ve velkých a nároèných obchodech. Ve výjimeèných pøípadech - co¾ je jistì korupce hlavní banky - a které se sna¾í pokraèovat v prodeji, je jisté, ¾e jedinou rozumnou mo¾ností je pou¾ití rezervní pokladny. Mimochodem: o nìm mù¾ete hluboce èíst v umìní. 111 odst. 3 zákona o DPH.

Selhání finanèní instituce je bez pochyby nic pøíjemného. Abychom situaci mohli zachránit pomocí rezervní pokladny. Øeknìme, ¾e v sezónì, kdy daòoví poplatník pøechází ze záznamu o prodeji s penìzi vhodnou pro dal¹í, musí ji¾ tuto skuteènost oznámit pøíslu¹nému daòovému úøadu. Oznámení by mìlo obsahovat dokumenty jako napøíklad údaje o selhání zaøízení a informace o výmìnì rozbitého náhradního zaøízení. Na stranì: co je dùle¾ité, je, ¾e rezervní pokladna pùjde tam, kde se uskuteèní prodej.