Fiskalni tiskarna s bluetooth

O pravomoci vyhlá¹ky ministra financí ze dne 28. listopadu 2008 musí být ka¾dou fiskální pokladní a daòovou tiskárnu technická prohlídka ka¾dé dva roky. Majitel pokladny, který tento formuláø nevykoná, je potrestán. První sankcí je po¾adavek daòového úøadu na vrácení daòové úlevy a zákonného úroku, který je vypoèítán od data, kdy byl pøestupek spáchán. Druhý trest je mandát, který mù¾e èinit a¾ 500 zlotých. Stojí za zmínku, ¾e u¾ivatel je povinen splnit termín inspekce, musí si vzpomenout na datum kontroly.Co pøesnì kontroluje servisní technik?

Název "technická recenze" v souvislosti s registraèní pokladnou je málo zavádìjící. Proè? Proto¾e pøi kontrole jsou kontrolovány pouze kontrolní body, které øíkají pro obrat záznamu. Slu¾ebník nevyhledává chyby, které by mohly pøijít k funkènosti celé pokladny, místo toho se pøipojuji, ale i silnì k vý¹e uvedeným dílùm a jejich komponentùm, jejich¾ porucha mù¾e zahrnovat dùraz na ¹patný výpoèet dlu¾né danì.

Jaké jsou náklady na pøezkoumání pokladny?Pro pøezkoumání celé daòové pokladny se obvykle uvádìjí 100 a¾ 300 zlotých s libovolnou èástí.

Kolik je tato recenze?Recenze je v podniku asi hodinu, maximálnì dvì hodiny, pak chce být centrálnì závislá na servisním technikovi. Samozøejmì, ¾e nepotøebujeme èerpat peníze do slu¾by, místo toho mù¾eme po¾ádat, aby se dospìlí pro tuto formu dostavili do své vlastní spoleènosti, která se pova¾uje za doplòkovou slu¾bu, co¾ znamená, ¾e zaplatíme dal¹í poplatky. Je vhodné pøipomenout, ¾e pro provádìní auditu je vhodný pouze servisní technik zadaný pro servisní práci. Proto je diktována skuteèností, ¾e ka¾dá akce provádìná servisním technikem by mìla být zapsána do servisní literatury. Tyto záznamy chtìjí mít jasné, potvrzené podpisem zamìstnance spoleènosti a opatøeny razítkem.Péèe o tento postup je nesmírnì dùle¾itá, proto¾e náklady na tuto práci nejsou obrovské a doba technické kontroly netrvá dlouho.