Gastronomicka technologie vajec

Smìrnice ATEX, nazývaná také jako smìrnice o novém øe¹ení, je dokumentem, jeho¾ základním cílem je sbli¾ování právních pøedpisù èlenských státù Evropské unie v oddìlení ochranných systémù a zaøízení pou¾ívaných v oblastech ohro¾ených výbuchem metanu nebo uhelného prachu.

Smìrnice urèuje pøedev¹ím hlavní bezpeènostní po¾adavky, ¹irokou ¹kálu výrobkù a navíc metody prokazující splnìní urèitých bezpeènostních po¾adavkù.Dùle¾itou formou v zásadì hrají evropské normy, které podrobnì popisují technické metody prokazování spolupráce s po¾adavky na bezpeènost. Spolu s pravidlem, ¾e se produkt shoduje s èástí, zachovává svou spolupráci s hlavními bezpeènostními po¾adavky.Spoleèné atexové po¾adavky na zaøízení a ochranné metody uvedené v prostøedí s nebezpeèím výbuchu lze nalézt v pøíloze II smìrnice. Øeè je o obecných po¾adavcích, výbìru materiálù, konstrukci a konstrukci, mo¾ných zdrojích vznícení, nebezpeèích vyplývajících z vnìj¹ích vlivù, po¾adavcích na bezpeènostní zaøízení a integraci po¾adavkù zaji¹»ujících bezpeènost systému.Spolu s doporuèeními musí výrobce pamatovat na to, aby zabránil vytváøení výbu¹né atmosféry pomocí pøíslu¹enství a ochranných systémù, aby se zabránilo vznícení výbu¹né atmosféry, potlaèit nebo omezit výbuch.Zaøízení a ochranné systémy by mìly být navr¾eny tak, aby správnì zabránily mo¾nému výbuchu. Mìly by být pøipraveny s vìdomím technických znalostí. Strany a souèásti zaøízení musí být také stabilní a spoleènì s pokyny výrobce.V¹echna zaøízení, obranný systém a zaøízení by mìly mít oznaèení CE.Materiály pou¾ívané pro instalaci zaøízení nebo ochranných systémù nesmí být hoølavé. Mezi nimi a poèasím se nemohou objevit ¾ádné reakce, které by mohly pøitáhnout potenciální výbuch.Nádobí a ochranné systémy nesmìjí zpùsobovat po¹kození nebo zranìní. Musí zajistit, aby v dùsledku jejich výskytu nevznikly vysoké horeèky a záøení. Nemohou zpùsobit elektrická nebezpeèí nebo nemohou dìlat nebezpeèné situace.