Jemne podavaee

©roubové podavaèe, také nazývané dopravníky, jsou nejèastìji pou¾ívané zaøízení pro pøepravu a dávkování sypkých materiálù. Zjistili jsme, ¾e spotøebovává prakticky ka¾dý obchod, který vyrábí suché smìsi, ale nejenom. Místa, kde jsou krmítka nalezena, jsou mnohem víc a nelze je vymìnit.

©nekový podavaè je nástroj, který zaji¹»uje transport rùzných prachù, od velmi omezených a¾ po zrnitosti s vysokou granulací. Díky svému úèelu jsou velmi vysoké. Navíc dal¹í výhodou tohoto øe¹ení je skuteènost, ¾e transport tìchto prachù mù¾e probíhat také ve velikosti a v libovolném úhlu.

Existuje rozdìlení ¹nekových dopravníkù pro potrubní a ¾labové dopravníky. První jsou posuzovány vy¹¹í odolností a - co jde uvnitø - vy¹¹í úèinnost. Co se týèe ¾labových dopravníkù, jejich vysokou výhodou je skuteènost, ¾e umo¾òují pøístup k dopravníku lavic, co¾ je nezbytné v situacích, kdy musíme ovládat dopravní cestu.

Pøi navrhování ¹nekových dopravníkù je zohlednìn výkon za první hodinu. Správnì vybrané produkty a specifická konstrukce zaruèují dlouhou ¾ivotnost takového zaøízení a spolehlivost i pøi pøepravì tì¾kých abrazivních materiálù.

Klíèem je, ¾e ¹nekové dopravníky se obvykle vyrábìjí s jedním z pokynù, které zákazník nabízí. Délka a prùmìr zaøízení mají zvlá¹tní význam, ale souèasnì umístìní vstupního a výstupního otvoru a stanovení úhlu sklonu. Èasto existují verze zesílených podavaèù díky výrobì nádobí ve zvlá¹tì nároèných podmínkách.

Zájemci o obrovskou ¹kálu oblastí, ve kterých lze podavaè pou¾ít. Je dùle¾ité najít je v betonárnách, v blízkosti topných pecí a v potravináøském prùmyslu. Velmi èasto je z nich odebíráno bìhem zpracování zrna, co¾ je dùkazem jeho oèekávání èi èi¹tìní. ©neèí krmítka jsou také dychtivì vyu¾ívána chovatelky, kteøí smíchají a krmí suché potraviny s jejich zvíøaty.