Knihovna informaenich systemu

Program comarch altum je software ERP (enterprise planning planning. Pracuje pro potøeby podnikových zdrojù. Díky pøítomnosti je mo¾né efektivnì vyu¾ívat zdroje spoleènosti. Na trhu jsou k dispozici rùzné verze IT systémù:- modulární, se zamìøením na nezávislé programy, které se vzájemnì ovlivòují- integrovaný, tj. s jednou aplikací s databází

Nejoblíbenìj¹í moduly existují v následujících oblastech:- skladové hospodáøství- správa dlouhodobých aktiv- sledování stavu aktuálních dodávek- plánování prodeje a umìní- øízení vztahù s mu¾i- úèetnictví a finance- øízení lidských zdrojùPlatforma Comarch ERP Altum je zamìøena na podniky, které vy¾adují jiné øe¹ení øízení. Tento èlánek je ideální pro provoz mimo spoleènosti. Dal¹ími oblastmi, ve kterých aplikace nachází své uplatnìní, jsou prodejní sítì nebo øídící pracovníci mnoha rùzných subjektù. Platforma nabízí mnoho stylù, a to i ve vý¹i odpovídající specifikùm spoleèností, které se zabývají výkonem na mezinárodních trzích. Dùle¾itým rysem softwaru Comarch Altum je zpùsob automatizace tì¾kých a rutinních ka¾dodenních úkolù. Dal¹ím zpùsobem je zaøízení pro provoz autonomních recenzí na základì analýz aktuálních zpráv. Program je shroma¾ïován jak v kanceláøích s jednotnou strukturou, kdy¾ je extrémnì nebezpeèný - rozptýlený. Doporuèená funkce je zpùsob provozování nìkolika spoleèností v rámci jednoho systému, usnadnìní a zjednodu¹ení správy. Spoleènost Multi-company je zalo¾ena na hierarchické struktuøe, kde je spoleènost nadøízená a také si pamatuje jiné subjekty. Primární podnik má neomezený pøístup k celé dané nové spoleènosti. Je mo¾né dohlí¾et a øídit interakci mezi nimi. Základ je pøipraven pro zahranièní trhy. Pou¾ívá se v regionech jako Francie, Nìmecko a Dánsko. Program se stará o místní správní a právní pøedpisy. To umo¾òuje zøejmou integraci a implementaci v jiné zemi. Pøíkladem externích spoleèností, které realizovaly program, jsou Auchan, Chretien a Brodr Jorgensen. Program comarch altum demo je u¾iteèný pro stahování a kontrolu zdarma na kartì výrobce.