Koleni zamistnancu jako elanek

V pøípadì úspìchu, kdy¾ èerpáme z nemocnièní péèe v zahranièí nebo jednodu¹e - kdy¾ pou¾íváme pomoc lékaøe, který nemluví v jejich jazyce, a pozdìji je tøeba, aby lékaøská dokumentace byla pro nás dal¹í pomoci v jiné zemi, stojí za to dát slovo pøelo¾it lékaø.

Lidé, kteøí doporuèují lékaøské pøeklady v hlavním mìstì, mají nejèastìji lékaøskou výchovu - jsou to aktivní lékaøi, lidé, kteøí mají univerzity na tratích spojených s farmací, biologie a chemie. Existují pøíslu¹né certifikáty, které potvrzují vysoko¹kolské uèení. Obvykle jsou rodilými mluvèími nebo absolvují stá¾e v zahranièí. Mají dobrou pøípravu: jak z jazykové zdi, kdy a v bytì, ovìøují si zásluhy textu.

Dùle¾ité je také ovìøení textu soudním pøekladatelem, který uplatòuje mo¾né opravy, zda je text velkou tøídou a - co¾ je nejdùle¾itìj¹í - dává oficiální autorita jeho peèe».

Lékaøské dokumenty, které se nejèastìji vyskytují, jsou onemocnìní pacienta, výtok z nemocnice, výsledky vy¹etøení, doporuèení pro vy¹etøení, lékaøská osvobození, osvìdèení o invaliditì, historie léèby - pokud se sna¾íme kompenzovat zahranièní nehodu.

Lékaøský pøeklad je jedineèný pøeklad vìdeckých èlánkù, uèebnic pro studenty medicíny, populární vìdecké knihy o medicínì, propagaèních filmù obsahujících specializovanou slovní zásobu, multimediální prezentace nebo dokonce katalogy, v nich¾ jsou zmínìny lékaøské nástroje.

Nejoblíbenìj¹í jazyky, z nich¾ pøelo¾íte, jsou angliètina, nìmèina, francouz¹tina a ru¹tina. Úzká specializace je nabízena v jazycích jako dán¹tina, japon¹tina, èín¹tina, tureètina, holand¹tina, ¹véd¹tina a nor¹tina. S malou specializací se pou¾ívá mnohem ochotnì rodilý mluvèí.