Loi na sypky material

Inovaèní prùmysl vyu¾ívá desítky tisíc hoølavých a výbu¹ných látek. Parametry plynù a kapalin jsou v mnoha výjimkách dokonale rozpoznány a zdokumentovány. Identifikace nebezpeèí, která vyplývají z jejich pøítomnosti v pracovním procesu, je tedy relativnì dobrá. Situace se pøi pohybu, skladování nebo zpracování sypkých materiálù zastaví mnohem obtí¾nìji. V pøípadì zdánlivì ne¹kodných látek, jako je mouka, døevo, cukr, kakao, hliník nebo dokument z hlediska prachu, existuje nebezpeèné nebezpeèí výbuchu.

Prùmyslové centrální vysavaèe slou¾í k odstraòování usazeného prachu z parket, hladkých povrchù a konstrukce zaøízení a hal. Zachází proto s cílem udr¾ovat hygienu na pracovi¹ti a stejnou ochranu pracujících a organizací a zaøízení proti destruktivnímu pùsobení prachu, v posledním nebezpeèí sekundárních výbuchù. Ka¾dá spoleènost, která provozuje prùmyslová zaøízení, musí provést instalaci v souladu s platnými normami stanovenými ve smìrnici.

Dùle¾itý úkol, kterým je centrální vysávání:- ochrana zdraví a ¾ivota ¾en pùsobících v místnosti pøed ¹kodlivými úèinky prachu.- ochrana organizací a nástrojù proti selhání úspìchu ru¹ení prachu,- ochrana staveb a ¾en, které pracují proti úèinkùm nekontrolované erupce pylu.

https://pipe-forte.eu/cz/

Pozor - nebezpeèí výbuchuPokud jsou do procesu vysávání zapojeny hoølavé nebo výbu¹né látky, plyny, prach, kapalné páry nebo hybridní smìsi, existuje vysoké riziko nekontrolovaného výbuchu. Provoz, proto, znièit jednotku pro odstranìní prachu, stejnì jako celá jednotka. Podle statistik jsou filtraèní jednotky a cyklóny kvalifikovány do ¹koly zaøízení s vysokým rizikem výbuchu.

Centrální vysávání a výbu¹ná bezpeènostJak bylo uvedeno vý¹e, nápoj z vìt¹í dùle¾itosti centrálního zaøízení pro vakuové èi¹tìní sni¾uje riziko sekundárního výbuchu tím, ¾e eliminuje tzv. zbytkový prach. Øe¹ení na jedné stranì maximalizuje bezpeènost jednotky a po¾ární jednotky, dal¹í umo¾òuje minimalizovat náklady spojené s pøizpùsobením instalace procesu po¾adavkùm smìrnice ATEX. Toté¾ je tøeba poznamenat, ¾e v pøípadì hoølavých a výbu¹ných prachù musí instalace centrálního vysávání splòovat pøísné po¾adavky smìrnice ATEX.