Mechanicke odstranini prachu

Odsávací systémy se pou¾ívají témìø v¹ude tam, kde dochází ke zneèi¹tìní pracovi¹» suchým prachem s velmi jemnými èásticemi. Tento typ technologického sbìru prachu je primárnì pou¾íván v oblastech energetiky, keramiky, svaøování, kovu, døeva, farmaceutického a potravináøského prùmyslu. & Nbsp; Nejèastìji pou¾ívaným nástrojem pro odstraòování prachu je tzv. Lapaè prachu.

Nápoj z dùle¾itých problémù, se kterými se lze setkat ve výrobních podnicích, je opylování ve v¹ech typech výrobních procesù.Toto opylování vzniká pøedev¹ím v produkci obrábìní rùzných typù materiálù nebo pøi lití nebo pøenosu sypkých materiálù.Výsledný prach je bohu¾el velmi ¹kodlivý pro lidské zdraví. Èím ni¾¹í je prach, tím ¹kodlivìj¹í je. Je vysoce toxický a dokonce karcinogenní.Dnes není známo, ¾e celá pra¹nost pracovního prostoru mù¾e zpùsobit jak zdravotní problémy, tak i profesionální vady. Pouze z posledního dùvodu je tak drahé odvést vzduch.

Aby bylo mo¾né pou¾ít systémy odsávání prachu, mìly by být pou¾ity místní odsávaèe. Vyskytují se pøedev¹ím na bocích samonosných ramen, kojencù nebo domácích typù digestoøí, které jsou umístìny v blízkosti zdroje emisí zneèi¹»ujících látek.

Pravidelnì by mìlo být zaji¹tìno odstranìní v¹ech typù shlukù nahromadìného prachu. Tento postup pomáhá zabránit pohybu prachu a pádu. Kdy¾ je vrstva prachu vyrobena zejména na podlaze ve výrobní hale, mìly by být pou¾ity prùmyslové vysavaèe, proto¾e rostoucí vrstva prachu kolem zaøízení pøedstavuje velkou hrozbu.Velmi hodnotné je, ¾e systém sbìru prachu by v ¾ádném pøípadì nemìl hromadit elektrostatické náboje, proto¾e mù¾e také vytvoøit kù¾i s ohnìm.

Kromì toho by mìl mít ve stavebnictví tìsné spojení. Je dùle¾ité vìdìt, ¾e v¹echny netìsnosti zpùsobují, ¾e se prach shroma¾ïuje venku, a to, co je uvnitø, sni¾uje úèinnost odprá¹ení.