Mezinarodni vztahy v eeske republice

Mezinárodní kontakty jsou velmi dobøe známé v dobì globalizace. Nové vynálezy v oblasti dopravy a komunikace výraznì zkrátily vzdálenost mezi státy i kontinenty. Nyní pøíjemce obdr¾í dopis po nìkolika dnech a ne za nìkolik mìsícù, kdy se to stalo døíve. V¾dy mù¾ete nìkoho zavolat a pøipojit se pøímo. Jízda na dal¹í konec svìta trvá roky, ale jen nìkolik hodin letadlem. V dne¹ní dobì jsou vzdálené zemì, aby si vybrali ruku a díky médiím - tisku, televizi a internetu.

Bylo mnoho návrhù na spolupráci. Zahranièní cesty byly vìt¹í a pøístupnìj¹í a co se dìje uvnitø - a mnohem èastìji. V souèasné dobì je snadné pøijmout dal¹í kontinent, kde platí i zcela odli¹né tradice. Pouze letenku lze pøistát v Asii, Africe nebo na cizím ostrovì. Politická situace ve svìtì se také upravuje. Po skonèení schengenského prostoru byla vìt¹ina mo¾ností v Evropské unii zru¹ena a ka¾dý mù¾e snadno cestovat mezi zemìmi.

Intenzivní multikulturní kontakty vy¾adují øádnou pøípravu. Spoleènost, která závisí na akvizici nových zahranièních trhù, vydìlá hodnì z práce pøíslu¹ného makléøe, který bude prezentovat navrhovanou nabídku dobøe. Tlumoèení je zvlá¹tì významné v posledním pøíkladu. Polský úøad, kterému pomáhá tlumoèník, mù¾e získat mezinárodní veletrhy tím, ¾e pøímo osloví zúèastnìné strany. Náv¹tìva zástupcù japonské automobilové skupiny ve vlastní továrnì bude velmi snadná v pøítomnosti tlumoèníka. Bez pøekladatele se politické schùze na mezinárodní scénì nemohly konat. Pøítomnost èlovìka, který danou kulturu mù¾e, mù¾e zabránit nehodám a nejasnostem. Je to nákladné ve vá¾ných jednáních, kdy nìkdy na transakci mohou rozhodnout drobné vìci.