Mezinarodni vztahy vysokych kol

Mezinárodní kontakty jsou v éøe globalizace nesmírnì prùmìrné. Nové vynálezy v oblasti dopravy a komunikace významnì zkrátily vzdálenost mezi státy a dokonce i kontinenty. Nyní pøíjemce obdr¾í dopis po nìkolika dnech, a ne po nìkolika mìsících, jak tomu bylo døíve. Mù¾ete v¹ak také zavolat nìkomu a pøipojit se pøímo. Jízda do jiné zemì svìta netrvá roky, ale jen pár hodin letadlem. Vzdálené zemì jsou dnes pro nás na dosah ruky a díky médiím - tisku, televizi, internetu.

Existuje mnoho nových zpùsobù spolupráce. Zahranièní cesty se staly blí¾e a levnìj¹í, a proto i mnohem èastìj¹í. V souèasné dobì si mù¾ete snadno koupit pro dal¹í kontinent, kde je zcela nová tradice a dal¹í zvyky. V¹e, co potøebujete, je letenka, kterou lze snadno pøistát v Asii, Africe nebo na zahranièním ostrovì. Zmínìna je také politická situace ve svìtì. Po skonèení schengenského prostoru byla vìt¹ina hranic v rámci Evropské skupiny zru¹ena a ka¾dý její obyvatel mù¾e cestovat stateènì mezi zemìmi.

Intenzivní multikulturní kontakty vy¾adují dobrou pøípravu. Spoleènost, která potøebuje nakupovat nové zahranièní trhy, bude mít v této èinnosti vhodného zprostøedkovatele, který navrhovanou nabídku pøedlo¾í pøesnì. Výklad je zde velmi pravdivý. Polský úøad, kterému pomáhá tlumoèník, mù¾e pøevzít mezinárodní veletrhy pøímým pøijetím zúèastnìných stran. Náv¹tìva pøedstavitelù japonské automobilové skupiny ve vlastní továrnì bude za pøítomnosti pøekladatele významnì probíhat. Bez tlumoèníka by se politická setkání a mezinárodní setkání nemohla konat. Pøítomnost osoby, která zná danou kulturu, se mù¾e vyhnout ne¹tìstí a nejasnostem. To je výhodné ve starých jednáních, kdy nìkdy malé detaily mohou ovlivnit ¹tìstí transakce.