Modlitba za rozvoj spoleenosti

Tìhotenství, ¹»astný porod a pozdìj¹í zvedání dítìte jsou nejpozoruhodnìj¹í okam¾iky, kdy jste ¾ena. Budoucí matky netrpìlivì èekají na den, kdy usly¹í srdce plodu. Je to pro nì znamení, ¾e vývoj dítìte jde správným smìrem a jasnì jim uvìdomuje, ¾e nosí na¹eho milovaného potomka pod srdcem. Vá¾ení budoucí matky, nedávejte se zdùraznit, pokud bìhem prvního ultrazvuku lékaø nesly¹el va¹e srdce. V poèáteèních fázích vývoje plodu jsou zmìny velmi snadné, prakticky pøes noc a první srdeèní teplo je dodateèné k pochopení nyní v 21. dne tìhotenství.

Na zaèátku se srdce dítìte nepodobá orgánu, který je nám známo. V poèáteèních fázích vývoje plodu je poslední jediný druh trubice, která pumpuje krev. Zatím, kolem 14. týdne tìhotenství, bude srdce dítìte na konci (v¹ech 6 mm dùle¾ité, ¾e bude silné v ultrazvukovém výzkumu. Bohu¾el bude stále pøíli¹ malá, aby zhodnotila svùj zdravý vývoj. Chcete-li správnì posoudit vývoj srdce dítìte, budete muset poèkat a¾ do 20. týdne tìhotenství, kdy srdce nenarozeného dítìte dosáhne velikosti 20 mm.

Kdy¾ pøijde na sly¹ení srdeèního tepu, bude to je¹tì dal¹ích 11 týdnù tìhotenství, ale pouze za pomoci specializovaného vybavení, které existuje ve formì pøevedení toku krve do zvuku. Nicménì správný tep srdce, pøi zachování stetoskopu, je mo¾ný pouze po pøekroèení 18. týdne tìhotenství. Stojí za to èekat - nezapomenete na první srdeèní tep na¹eho budoucího dítìte.

https://neoproduct.eu/cz/dr-farin-man-efektivni-lecba-pro-hubnuti-pro-muze/

Bìhem tìhotenství nedo¹lo k plodové krvi do plíce dítìte. Proto bylo pro ¾áka dítìte znamením, ¾e je èas na nezávislé dýchání zamìøit se na dùle¾itý vývoj orgánù. Takto bude srdce dítìte plnì rozvinuto a¾ v okam¾iku dodání. Od této sezóny bude poslech srdce plodu pøijatelný po celou dobu. Jediné, co musíte udìlat, je jemnì nasadit ucho do hrudníku va¹eho dítìte.