Odpovidnosti majitele ostrova

Jak víte, továrna pøiná¹í mnoho vá¾ných vlivù na ka¾dého majitele, který takový obchod vytvoøí. Je v¹ak zapotøebí pamatovat si na povinnosti vlastníka k provozování takové továrny. Nejdùle¾itìj¹í povinností majitele továrny je poskytnout bezpeènost ka¾dému, kdo ¾ije v takovém továrnì. Tak¾e v¹echny stroje, stejnì jako v¹echna ostatní místa v továrnì, musí být zcela zkontrolována a bezpeènì zaji¹tìna.

Jedním z nejdùle¾itìj¹ích pravidel, které majitel musí dát svým zamìstnancùm, je bezpeènost výbuchu. Jak víme bìhem výroby, jsou u¾iteèné rùzné hoølavé látky, které také napájí stroje. Pokud by se takové látky zaèaly odpaøovat napøíklad v dùsledku zhor¹ení takového stroje, riziko vzniku je silné. Povinností majitele továrny je tedy pravidelná kontrola v¹ech organizací v továrnì, jako¾ i odpovídající skladování látek ¹kodlivých pro zdraví a lidské èinnosti. Továrna musí tedy splòovat v¹echny podmínky stanovené polským právem, aby mohla být produkována. Lidé mohou stát a dìlat jen na osvìdèených místech. Pokud by pravidelné inspekce znamenaly, ¾e existuje ohro¾ení ¾ivota ve výrobním závodu a ¾e je velmi pravdìpodobné, ¾e by do¹lo ke zdravotnímu stavu zamìstnance, byla by továrna zastavena a¾ po pøizpùsobení se po¾adavkùm na bezpeènost. To v¹e by mìlo být kontrolováno vlastníkem továrny. Proto navíc nestaèí poskytnout zamìstnancùm pøimìøený plat a vyu¾ívat pøíjmy z jejich produkce. V prvé øadì je dùle¾ité zajistit, aby vìøili ka¾dodenní roli. Mnoho ¾en jistì nepøedstavovalo ¾ádné bezpeènostní po¾adavky, pokud by ustanovení polského dobra s nimi nevypovídala. To je dùvod, proè samozøejmì existuje role státu pøi kontrole v¹ech mo¾ných továren a sledování jejich bezpeènosti. Majitel továrny by mìl pøedev¹ím usilovat o zaji¹tìní bezpeènosti v¹ech pracovníkù v továrnì. Je to stejné, velmi dùle¾ité.