Poeklad dokumentu koliku

21. století je zvlá¹tní vývoj poptávky po novém zpùsobu pøekladu. Souèasnì neposkytne lhostejné zku¹enosti se skuteèností, v jaké je souèasná role umístìní softwaru. Co se shoduje s tímto konceptem?

Øada akcí, které pøizpùsobují daný produkt potøebám místního trhu, které jsou, mimo jiné, softwarový pøeklad, a to je dovedný pøeklad zpráv a softwarové dokumentace do daného jazyka, stejnì jako jeho pøizpùsobení tomuto jazyku. Je spojena s takovými úlohami, jako je výbìr formátu dat nebo tøídìní písmen v abecedì.Profesionální umístìní softwaru vy¾aduje zapojení pøekladatelù specializovaných na terminologii IT, programátorù a in¾enýrù. Jazykové kompetence jdou ruku v ruce s my¹lenkami a znalostmi spojenými s ERP, SCM, CRM, programy podporujícími návrh a vývoj nebo bankovním softwarem. Spolehlivé umístìní se dìlá na spektru pøíle¾itostí k dosa¾ení cizího námìstí se softwarem, a pak se mù¾e výraznì pøekládat do celkového úspìchu spoleènosti.Zavedení èlánku na svìtové trhy je také spojeno s internacionalizací výrobkù. Jak to dìlí z místa?Internacionalizace je prostì pøizpùsobení výrobkù za podmínek potenciálních kupcù, ani¾ by byly brány v úvahu rùzné místní specifiky, kdy se lokalita skládá pøedev¹ím z posledního, který reaguje na poøadí konkrétních trhù, odpovídá specifickým potøebám dané lokality. Proto je toto umístìní provozováno odli¹nì pro v¹echno na trhu a internacionalizace jednou pro konkrétní produkt. Oba procesy se v¹ak vyvíjejí a s velkými plány pro globální trhy stojí za to zvá¾it oba.Existují závislosti mezi lokalizací a internacionalizací, které je tøeba vzít v úvahu pøi provádìní tìchto procesù. Pøed místem by mìla zastavit internacionalizaci. Je zapotøebí pamatovat na to, proto¾e dobøe provedená internacionalizace výraznì zkracuje dobu vyznaèenou v prùbìhu lokality, co¾ prodlu¾uje dobu, kterou lze vynalo¾it na realizaci materiálu pro trh. Tato hra, dobøe provedená internacionalizace, se jistì uplatní pøi výhodném uvedení materiálu na cílové trhy bez rizika zpracování softwaru bezprostøednì po dokonèení fáze lokalizace.Spolehlivá lokalizace softwaru mù¾e být cestou k úspìchu v obchodì.