Pokladni a daoove tiskarny v jednom

Filatelní tiskárny Elzab jsou nádobí pou¾ívaná v továrnách. Vykazují tr¾by z maloobchodního prodeje produktù. Pou¾ití této tiskárny má plán danì z pøíjmù a DPH. Chcete-li tiskárnu pou¾ívat správnì, doporuèuje se její schválení. Fiskální tiskárna nemù¾e pracovat bez pøipojení k poèítaèi, tato hodnota ji odli¹uje od pokladny. Jeho úkolem je registrovat pøíjmy v poèítaèi a dát jim.

Drivelan Ultra

Tato tiskárna obvykle pou¾ívá konektory RS-232 a USB. Pro ovládání tiskárny není vy¾adován program se schválením. Je otevøena na stìnì výrobce tiskárny. V souèasné dobì pou¾ívají modely fiskálních tiskáren, které mají schválení zemì ve své zemi, port RS-232 jako dùle¾itý komunikaèní port. Naproti tomu jsou porty USB nastaveny tak, aby v operaèním systému byly zøejmé jako virtuální sériové porty. Prodejci, kteøí pou¾ívají fiskální tiskárnu, se domnívají, ¾e úkolem je také provádìt fiskální denní pøehled. Tento pøehled je napsán v nevyøízené fiskální pamìti tiskárny. Fiskální tiskárna je pøíli¹ úkolem vytisknout fiskální pøíjmy pro vìøící ve slo¾ení také na kontrolním válci. Kópie rolí jsou archivovány. Po prodeji produktu se daòový doklad dává zákazníkovi. Kopie fiskálních rolí musí být skryta po dobu 5 let osobou nabízející produkt. Je také mo¾né ulo¾it kopie dokumentù vyti¹tìných v rolích na poèítaèi. Fiskální tiskárna je relativnì snadná. V krabici tiskárny je pøíruèka, ve které je popsán zpùsob, jak jej pou¾ívat. Nevýhodou fiskálních tiskáren, je zde proto, ¾e ti¹tìné stvrzenky nejsou dobrá forma, proto¾e po krátké dobì je umyjte tiskacím písmem. Spoleènì s Právnickou ministra financí ze dne 14. bøezna 2013 (Dz. U. poz. 363, ve skuteènosti, registraèních pokladen, je nutné ke splnìní technických kontrol finanèních prostøedkù nejménì jednou za dva roky. Daòoví poplatníci s DPH mohou po¾ádat o pomoc u fiskální tiskárny.