Pokladni eteeka kodu

Pøedev¹ím je tøeba uva¾ovat o tom, ¾e finanèní úøad a finanèní tiskárna nebyly stejné. Jsou to stejné pokrmy, které se od sebe navzájem výraznì dìlí. Aèkoliv jsou èasto navzájem zmateni, mají rùzné registraèní systémy prodeje a vyznaèují se rùznými funkcemi.

Registraèní pokladny mají kompletní systém prodeje. Obsahují databázi materiálù a pomoc, tak¾e nechtìjí být pøipojeni k ¾ádnému jinému zaøízení. Lze proto øíci, ¾e jsou sobìstaèné. Vzhledem k tomu, ¾e vyu¾ívají ménì funkcí ne¾ fiskální tiskárny, jsou pøístupnìj¹í, co¾ je opravdu výhoda. Je známo, ¾e ka¾dý se podívá na poslední, aby vydìlával co nejvíce a souèasnì jak nejvíce utrácet.Fiskální tiskárny jsou rozsáhlé pokladny. Kromì mo¾nosti vytisknout fiskální pøíjmy a chování prodejního systému je stále více a více funkcí. Napøíklad mohou kontrolovat zásoby výrobkù, které má známá znaèka v cenovì dostupné nabídce. Díky takové nabídce v¾dy víte, co z nìjakého okam¾iku chybí z akcií a co byste mìli koupit ve významné chvíli. Kromì toho mù¾ete k jejich metodì vidìt rùzné propagaèní akce. Nejen obvyklé sní¾ení ceny, ale také levnìj¹í prodej materiálù v balíèku, napøíklad: Kupte dva výrobky a tøetí dostanete zdarma. Dal¹í funkcí je, ¾e mají funkci pøímého tisku faktur s DPH, kdy a pøíle¾itost zlep¹it pøíjem pøed tiskem. Takový návrh nemá fiskální registraèní pokladny. Na rozdíl od registraèních pokladen v¹ak nejsou sobìstaèné a fungují správnì, chtìjí být pøipojeni k externím prodejním systémùm, tj. K poèítaèi. Tak¾e tam je jak vada, tak i výhoda. K onemocnìní dochází, ¾e bez poèítaèe není schopen tisknout potvrzení. K nákupu poèítaèe dochází tedy a za dal¹í náklady. Výhodou v¹ak je, ¾e údaje o prodeji v poèítaèi jsou pøesnìj¹í a jednodu¹¹í. Fiskální tiskárny tedy dokonale ovládají byty, kde jsou základy pøedmìtù mnohem ¹ir¹í. Navzdory obrovské výhodì výhod fiskální tiskárny pøes pokladnu, ne¾ se rozhodnete pro jejich nákup, stojí za to zvá¾it, zda potøebujeme takové profesionální vybavení. Pro osoby provozující malé obchody není nutné mít tak rozsáhlý pracovní systém a náklady na finanèní kanceláø jsou ¹tíhlej¹í ne¾ fiskální tiskárna.