Pou iti poeitaee v lidskem ivoti

V¹ichni jsme, nebo alespoò si musíme pamatovat, pøemý¹let o tom, jak dùle¾itou dùle¾itost hrají poèítaèe v ka¾dodenní údr¾bì ka¾dého èlena západní civilizace. Jsou snadno v¹udypøítomní, co¾ na jedné stranì mù¾e být ovlivnìno závislostí na¹eho druhu na technologii, kterou vytvoøili, a na druhé stranì má obrovský pokrok z hlediska kvality a mno¾ství psaných èlánkù.

Od ka¾dého èasu se vyskytují je¹tì více impulsnì generovaných programù a aplikací, které jsou bì¾nì bezplatné a jsou velmi u¾iteèné pøi bì¾ných èinnostech.Nápojem mezi takovými digitálními pomocníky je projekt skladování, jeho¾ velikost je slu¾ba pou¾ívaná v inventáøní dokumentaci a evidenci obratu komodity nebo její spotøeby v závislosti na typu uskladnìných produktù. V souèasném dokumentu budeme zva¾ovat, jaké po¾adavky by tento program musel splnit, aby nám byl u¾iteèný.Pøedev¹ím by mìlo mít maximální intuitivní a snadno pou¾itelné rozhraní, které nebrání ani u¾ivatelùm, kteøí jsou perfektní poèítaèové laici. V¹echny softwarové funkce by mìly být snadno a pøesnì vysvìtleny, nemù¾eme pochybovat o jejich pozici. To je pro snadné ovládání.Jak by mìl tento software fungovat? Jeho klíèovou hodnotou by bylo uspoøádání dat o tìchto materiálech ve skladu a jejich pøidìlování do dobrých kategorií. Programu by mìly být poskytnuty práce umo¾òující vytvoøení vhodných výpoètù hmotností, velikosti nebo cen daných pøedmìtù, jako¾ i jejich vlastních hodnot, které by pro nì byly zásadní. Nepochybnì by bylo pøíjemnì vnímáno, ¾e existují nad tøídìní textových dat.Jako poslední dámy potøebuji mo¾nost snadného pøenosu v¹ech dat e-mailem nebo jejich kopírování na disky s perem. Existuje souèasná nutnost, ¾e spoleènost v¾dy zabírá mnoho skladù a významným nástrojem by bylo dát ka¾dému z nich úplný kontakt s databází.Myslím, ¾e tento text byl u¾iteèný pro ka¾dého, kdo chtìl vìdìt, který projekt by mìl být ulo¾en.