Pou iti stavebnich materialu v automobilovych vozidlech

Inovativní prùmysl pou¾ívá desítky tisíc hoølavých a výbu¹ných látek. Parametry plynu a kapaliny jsou v mnoha pøípadech dokonale známé a zdokumentovány. Proto je identifikace nebezpeèí, která souvisí s jejich pøítomností v prùbìhu práce, velmi pøíjemná. Situace se zastaví mnohem slo¾itìji pøi úspì¹ném pohybu, ukládání nebo zpracování sypkých materiálù. V mnoha úspì¹ích jsou nebezpeènými výbu¹nými hrozbami zdánlivì ne¹kodné látky jako mouka, døevo, cukr, kakao, hliník nebo papír na prachu.

Prùmyslové centrální vysavaèe slou¾í k odstranìní usazeného prachu z parketových podlah, hladkých povrchù a konstrukce nástrojù a hal. Má stejný cíl zachovat hygienu v pracovním prostøedí a stejnou ochranu pracujících, organizaci a pøíslu¹enství proti ¹kodlivým úèinkùm prachu v moderním riziku sekundárních výbuchù. Ve¹kerá spoleènost, která provádí prùmyslové instalace, musí provést instalaci v souladu s platnými normami obsa¾enými ve smìrnici & nbsp; atex instalace.

Dùle¾itým úkolem je centrální vysávání:- ochrana zdraví a ¾ivota ¾en pohybujících se na místì z nepøíznivých úèinkù prachu.- ochrana organizací a pøíslu¹enství proti selhání v dùsledku pra¹nosti,- ochrana stavby ¾en, které pracují proti úèinkùm nekontrolované erupce pylu.

Pozor - nebezpeèí výbuchuPokud se v procesu vysávání vyskytují hoølavé nebo výbu¹né látky, plyny, prach, kapalné páry nebo hybridní smìsi, existuje obrovské riziko nekontrolovaného výbuchu. Tato operace pravdìpodobnì zpùsobí znièení jednotky pro odstraòování prachu, stejnì jako celá jednotka. Podle statistik jsou filtraèní jednotky a cyklony kvalifikovány pro vìt¹inu zaøízení, která jsou vá¾nì ohro¾ena výbuchem.

Centrální vysávání a výbu¹ná bezpeènostJak ji¾ bylo uvedeno vý¹e, nápoj ze skuteèného významu centrálního vysavaèe je sní¾it riziko sekundárního výbuchu odstranìním z pracovního prostoru tzv. zbytky prachu. Toto øe¹ení na jedné stranì maximalizuje bezpeènost rychlých a po¾árních jednotek, nový zpùsob minimalizuje náklady spojené s pøizpùsobením instalace procesu po¾adavkùm smìrnice ATEX. Proto je tøeba poznamenat, ¾e pøi úspìchu hoølavých a výbu¹ných prachù musí instalace centrálního vysávání splòovat pøísné po¾adavky smìrnice ATEX.