Povinnost neomezene pokladny

http://cz.healthymode.eu/vivese-senso-duo-oil-2-ucinnou-pripravu-na-vypadavani-vlasu/Vivese Senso Duo Oil 2. účinnou přípravu na vypadávání vlasů

Spravujeme obchod, ve kterém je zaznamenáván obrat pøi udr¾ování pokladny. Velmi èasto se zákazníci chtìjí vìnovat zakoupenému zbo¾í v cizí mìnì, obvykle v eurech. Je záznam o cizí mìnì vy¹¹í?

V souvislosti s umìním. 111 odst. 3a odst. 1 zákona o DPH, vedení evidence pomocí registraèních pokladen, daòoví poplatníci z DPH jsou povinni jednat o vyhotovení daòového dokladu nebo faktury za ka¾dý prodej a oba zpøístupnit ti¹tìný dokument zákazníkovi.

V § 10 odst. 1 bod 14 naøízení o technických podmínkách, a to i v § 8 odst. 1 bod 14 naøízení o pokladnách, který má informace, které by mìly být obdr¾eny z daòového dokladu, musíme nutnì znamenat mìnu, ve které je prodej zaznamenán, alespoò za celou hrubou èástku prodeje.

Hlavní kritéria a technické podmínky, které musí registraèní pokladny splòovat, jsou uvedeny v èásti 2 naøízení o technických podmínkách.

Proto je ve vìdomí § 14 odst. 1 naøízení programu prodávat v zájmu, mimo jiné, by mìly být Funkce: umo¾òuje zavedení daòové poplatníky pøejmenování mìnu, ve které se zaznamenávají na prodej, nebo jeho zástupce, a programování a dopøedu zmìnu zavedením okam¾iky èasu a zmìnit; ulo¾it momenty a èas zaèátku vedení záznamù o prodeji ve druhé mìnì, v my¹lenkách na fiskální i konverzi souètu vý¹e hrubého prodeje dlouhodobého mìny, výsledek výpoètu, spolu s náklady a platby vypoøádání musí být spu¹tìn v dùsledku fiskální fiskálního loga s logem mìn ; Konverze se musí provádìt s pøesností na nejménì ¹est desetinných míst, a výsledek pøevodu musí být zaokrouhlena na dvì desetinná místa.

Pou¾ívají se speciálnì pro oznaèení zkratky názvù cizích mìn, které pou¾ívají Nasz Bank Polski.

Pokud tedy poplatník má nápad prodávat produkty spotøebitelùm, kteøí platí poplatek v cizích mìnách, tak¾e zpravidla musí být schopen pokladnou, zaøízené v práci, která umo¾ní smìnný kurz konverze.

Z formuláøù, které byly popsány ve studii, lze usoudit, ¾e platba zakoupených produktù je plánována na absorbci v eurech, bìhem ní¾ bude hodnota transakce uvedena v PLN. Právní pøedpisy upravující DPH neupravují otázku, jaký smìnný kurz musíme pøevést na zlotinu na eura.