Prezentace struktury produktu

Systém mrp nazvaný Plánování po¾adavkù na materiál vám dává ¹anci mít materiální potøeby. To se pravdìpodobnì provádí na základì údajù o struktuøe produktù a dále na základì informací o stávajících skladových zásobách, stavu objednávek, které jsou v pohybu, nebo také na základì plánu výroby.

Díky tomuto systému je mo¾né rychle, ale také efektivnì øídit jak èas, tak velikost a datum výroby. Poskytuje také mo¾nost efektivní kontroly zásob a jejich správné dokonèení. Mrp systém vám umo¾ní eliminovat èasovì nároèné výpoèty. Za prvé, mrp systém vede k zdravému urèení velikosti objednávek. Dále vám dává mo¾nost nastavit termíny dodání. Souèasnì vám umo¾òuje nastavit výrobní mno¾ství ¹ar¾e. Umo¾òuje vám nastavit vhodnou lhùtu pro vytvoøení dìl. Poskytuje vìt¹í mo¾nost urèení velikosti akcií.Dokázat uplatnìní systému plánování materiálových po¾adavkù, mù¾ete øíci, ¾e zlep¹uje likviditu inventáøe materiálu. Umo¾òuje také zkrátit dobu plnìní objednávky. Sni¾uje poèet objednávek, které nejsou sestaveny a nakonec chybí zbo¾í nebo èásti. Kromì toho vám umo¾òuje omezit poèet zamìstnancù, kteøí se musí zabývat materiálními zakázkami.Diskutovaná metoda mù¾e být snadno nazývána souborem procesù, jejich¾ dùle¾itým postupem je pøedev¹ím urèení poptávky po surovinách, souèástech nebo produktech. Tato metoda vede k hlubokému sní¾ení finanèních nákladù, které by byly potøebné pro produkèní organizaci.Hlavními cíli plánování materiálových po¾adavkù je sní¾it inventáø, pøesnì stanovit dodací lhùty a pøesnì stanovit výrobní náklady. Systém navíc úèinnìji vyu¾ívá infrastrukturu vlastnìnou spoleèností - výrobní kapacity nebo sklady.