Reset uzemnini

Elektrostatické uzemnìní je elektrostatické uzemnìní, které se pou¾ívá v dopravì a v¹ech druzích hoølavých kapalin, prá¹kù a plynù. Elektrostatické uzemnìní v maximálním rozsahu sni¾uje riziko výbuchu nebo vznícení rùzných typù hoølavých látek v produktu flashoveru. Nekontrolovaný výtok mù¾e zapálit smìs kapaliny a plynu a jeden výbuch.

Samozøejmì je mo¾né vylouèit nebezpeèí samovznícení a výbuchu. Aby byly mo¾né pøepravitelné stavby pøítomny, mìly by mít správné uzemnìní, jinými slovy øízené vypou¹tìní elektrostatických nábojù. Tento model elektrostatického uzemnìní významnì sní¾í riziko výbuchu pøepravovaných hoølavých látek. Takové jednoduché uzemnìní se montuje ze zemnicí svorky a drátu. Kabely zavedené do uzemòovacího systému se vyznaèují nízkým elektrickým odporem a velmi silnou silou pøi mechanickém po¹kození. Mù¾ete pou¾ít slo¾itìj¹í uzemnìní s ochranným systémem, který si mù¾ete zakoupit pro pøepravu nebo výdej výrobku v místì, kde bylo uzemnìní øádnì pøipojeno.Zajímá vás jistì, kdy¾ pou¾íváte tento druh pùdy? Nejèastìji se slaví pøi nakládce a vykládce ¾eleznièních a silnièních cisteren, nádr¾í, sudù a jako dùkaz procesních instalaèních prvkù. Pro vznik nebezpeèí výbuchu také vede míchání a støíkání nebo èerpání rùzných typù hoølavých látek. V prùbìhu interferencí s hoølavými bázemi vznikají elektrické náboje kontaktem nebo separací èástic. Tam, kde vzniká elektrostatický náboj a hromadí se ve spojení hoølavých látek, vzniká hrozba. Dùle¾itým principem jakékoli ochrany proti elektrostatickému výboji je vlastnì dobrá svorka a øádnì zvolený kabel, co¾ dává ¹anci provést elektrický náboj na uzemnìní.Je dùle¾ité si uvìdomit, ¾e svorky a kabely, které jsou uzemnìny v zemi, musí splòovat velmi nároèné pokyny zamìøené na vzdálenost testù. V souèasné dobì nejlep¹í efekty pøiná¹í moderní typy uzemnìní systému.