Sbirae prachu v oblieeji

Odsávání s podporou svého rozsáhlého sortimentu ve formì filtraèních sáèkù s novými polo¾kami a atypické typu a skvìlé èisticího systému, poèínaje mechanickým po uvedení systému úderem a vyjmutí neèistoty stlaèeným vzduchem, nacházejí uplatnìní témìø v ka¾dém odvìtví, ve kterém to je problém se ¹patným vzduchem a¾ do výrobního procesu.

Velmi cenovì dostupné - modulární filtry, které se pou¾ívají zejména v døevìné a nábytkové sféøe, velmi pøesnì splòují na¹i práci a pøi oddìlování rùzných druhù prachu, jako je papír, plasty atd. Jednodu¹e máme k dispozici velké modulární jednotky, které zvládnou velké výrobní haly kdy se pro nìkteré stroje pou¾ívají i mladé stacionární sbìraèe prachu.

https://probreast-p.eu/cz/

Sbìraèe prachových kazet, i pøes svou malou velikost, pøedstavují celý filtraèní povrch. Pou¾ívají se na suchý a nízký prach. Odluèovaèe prachu se odvádìjí v prùmyslové filtraci s nízkými koncentracemi prachu. Názory na jejich formì mají úplný filtraèní prostor.

Významné je, ¾e celá ¹kála navrhovaných sbìraèù prachu nám umo¾òuje optimálnì zvolit stroj podle potøeb zákazníka. Mnoho údajù o va¹ich schopnostech lze získat na polské webové stránce nebo nás kontaktovat pøímo.

Odpalovací zaøízení, která nabízíme, jsou ve verzi odolné proti výbuchu levná, co¾ znamená, ¾e jde o sbìraè prachu vyrobený spoleènì s ustanoveními smìrnice EU atex z anglického "atexového sbìraèe prachu".

Pou¾ití:- prach, piliny, hobliny ze zpracování døeva- brou¹ení prachu s pilinami rùzných materiálù- olejová mlha, atd.

Zveme vás, abyste se seznámili s inovativním kolektoru prachu filtrem s modulární konstrukci, která díky na¹í stabilní konstrukce, v¹estrannost, pou¾itelnosti jinou formu, zpùsob vyprazdòování a èi¹tìní filtraèního pouzdra, bude také v jednotce výkonu a rozhodne se udr¾et svou èistotu, zatímco bìhem zimy recirkulaèní systém znovu teplý vzduch zpátky do haly.