Schengenska hrozebna zona pro pol tinu

Vzhledem k nedávným skuteènostem, ¾e v zemích Evropské unie existovaly rùzné bezpeènostní pøedpisy, bylo rozhodnuto o harmonizaci pøedpisù. Byly zavedeny po¾adavky ATEX, které jsou oznaèovány v pøípadì prostøedí s nebezpeèím výbuchu a nástrojù pro knihy v tìchto oblastech. Ukonèením tìchto úprav je významné sní¾ení rizika nebo jeho úplné odstranìní, které spoèívá v pou¾ití produktù v blízkosti místa, kde mù¾e být ohro¾ena exploze, tj. V zónách EX.

Po¾adavky EX, pøesnìji smìrnice, definují po¾adavky, které musí daný výrobek splòovat a které jsou urèeny pro pøipojení v prostøedí s nebezpeèím výbuchu. Hlavním cílem metody je sjednotit postupy pro kompatibilitu zaøízení a obranných metod v moderních, ohro¾ených zónách a zajistit jejich pøímý prùbìh v Evropské unii.Tato zásada platí pro v¹echna elektrická a neelektrická zaøízení a ochranné metody, které budou pou¾ity v oblastech s nebezpeèím výbuchu. Po¾adavky ATEX platí také pro bezpeènostní, øídicí a korekèní zaøízení, která budou obsluhována mimo prostøedí s nebezpeèím výbuchu. Nemusí mít vlastní funkce, ale pøispìjí k bezpeènosti zaøízení a ochranných stylù, které tam budou pou¾ity.Smìrnice definuje zpùsob prokázání shody výrobku s po¾adavky ATEX. Výrobky, které splòují tyto po¾adavky, tj. Normy harmonizované se smìrnicí, musí rovnì¾ splòovat své základní po¾adavky. Pou¾ívání pravd není nutnì indikováno, pouze samotný postup dodr¾ování pøedpisù. Jde o to, aby byla dodr¾ena zásada uplatòovaná osobou jednající na základì oznámení vydaného Evropskou komisí. Výjimky se mohou vyskytnout pouze pøi úspìchu kategorie elektrických spotøebièù a neelektrických pøístrojù kategorie 2 a 3 tøetí kategorie.Pokud je to nezbytné pro tyto pøípady, pak dohoda o shodì, která v souèasné dobì vydává výrobce tohoto zaøízení bez úèasti oznámeného subjektu. Nicménì, oni jsou také pova¾ováni za výrobce bude k dispozici v takové vìci pro uvedení svého výrobku na trh.Pokud hledá základní po¾adavky, pak se jedná o certifikaci elektrických a neelektrických zaøízení, samosvìdèení, po¾adavky na pracovi¹tì a hraní na námìstí Evropské unie v povinné variantì jsou také povoleny, co¾ má také vynikající charakter.