Seriove eislo nebezpeene zony

ATEX - to je smìrnice Evropské unie. Definuje základní po¾adavky, které musí splòovat v¹echny výrobky urèené pro pou¾ití v zónách, které jsou potenciálnì výbu¹né. Podrobné po¾adavky jsou regulovány v pravidlech vztahujících se k poslednímu pravidlu. Na druhé stranì po¾adavky, které nejsou regulovány smìrnicí nebo normami, mohou být problémem vnitøních pøedpisù, které zaèínají ve vlastních èlenských státech.

proceduraPøedpisy také nemohou být v rozporu s radami, ani nemají právo zhor¹it své po¾adavky. Vzhledem k tomu, ¾e smìrnice ATEX 94/9 / ES nás zavádí k oznaèení CE. Ano, ka¾dý výrobek "ATEX", který byl oznaèen symbolem Ex, musel být na zaèátku oznaèen znaèkou CE výrobcem. Postupujte také, pokud je to spoleèné s aktivní úèastí tøetí strany, pokud výrobce pou¾il jiný modul ne¾ modul A.

Sjednocení pøedpisùVzhledem k tomu, ¾e rozporuplné pøedpisy, které se týkají bezpeènosti v oblastech EU, pøedstavovaly velké potí¾e s jednoduchým tokem zbo¾í mezi èlenskými zemìmi, bylo rozhodnuto o harmonizaci tìchto ustanovení. Úspìch zaøízení pou¾ívaného pro slu¾by v oblastech, které jsou v nebezpeèí výbuchu dne 23. bøezna 1994 Evropský parlament a Rada Evropské unie oznámila, ¾e smìrnice 94/9 / ES ATEX, který uvízl v tom, ¾e dne 1. èervence 2003. Byla také zavedena Smìrnice 1999/92 / ES ATEX137 - která byla také oznaèována jako ATEX USERS. Jednalo se o minimální po¾adavky na bezpeènost práce, v pracovních prostorech, kde mù¾eme dosáhnout výbu¹né atmosféry.První smìrnice vstoupila v platnost ji¾ v roce 2003. Druhá smìrnice byla rozporz±dzona Ministerstvo hospodáøství, zbo¾í a metody sociální 29.kvìtna 2003 rok a byl zahájen dne 25. èervence 2003. 31.øíjna 2010 se dostal do akce osobnì, ve znìní naøízení ministra hospodáøství ze dne 8. èervence 2010 v souvislosti s malými po¾adavky týkající se bezpeènosti a hygienu práce, související s pøíle¾itostí setkat se s výbu¹nou atmosférou na pracovi¹ti, která nahradila naøízení z roku 2003.