Seznam a zvla tni pracovni podminky

Osobnostní poruchy jsou cestou psychické degenerace, její¾ dùleþité rysy jsou hluboce zakoøenìné a urèité vzorce styku s místem, které brání práci ve spoleènosti vùèi obecnì uznávaným normám. Zdrojem v¹ech druhù poruch mù¾e být ¾ivot, který se nauèil nejen v dìtství, ale i pozdìj¹ích úrovních ¾ivota, obavách nebo dokonce neschopnosti uspokojit základní ¾ivotní potøeby. Charakteristiky lidí, kteøí mají více ménì nebezpeènou poruchu osobnosti, budou:

Perle Bleue Visage Care MoisturisePerle Bleue Visage Care Moisturise. účinný krém proti vráskám

nìkteré osobní charakteristiky, které jsou hluboce zakoøenìné, které jsou dodateènì pøehnané v kontaktu s podobnými rysy u zdravého èlovìka,nedostatek schopnosti pøizpùsobit se vìci - øíká, ¾e daná hlava v nìkolika dal¹ích situacích bude ulo¾ena pøímo stejným zpùsobem,v¹echny vlo¾ené prvky jsou vyjádøeny nejen v zpùsobu vnímání reality, ale také v pøípadì plánování a emocí nových lidí navzájem. Zva¾uje stejnou pozici a je silný zejména v okam¾iku vztahù s jinými typy, co¾ v pøípadì osob s poruchami osobnosti mù¾e být velmi vadné,rysy osoby s poruchami tvoøí obecnou strukturu jiné, odli¹né osobnosti a nejedná se o individuální chování, které vyvstávají z toho, ¾e jsou zachyceny v dokonalé situaci.

Mù¾ete se seznámit s mnoha typy osobních poruch, od tìch, které jsou charakterizovány tím, ¾e se zeptáte na sebe, pøes úplnou ne¹kodnost, k tomu, ¾e se sna¾íte zasáhnout rány na jiných typech. Ní¾e uvádíme nìkteré z nejznámìj¹ích typù du¹evních poruch:

schizoidní osobnost - osoba, která pou¾ívá tento model osobnostní nepoøádky, je èasto dojem, ¾e ve svém vlastním svìtì je velmi chladná a nezdokonalená osoba. Na prvním setkání tohoto modelu se èlovìk narodil velmi vzdálenì a slo¾il, dokonce i nìkolik empatických. Jeho my¹lenky jsou velmi originální a / nebo velmi originální. Psychologický stav schizoidního èlovìka bude také jasný v obleèení; souèasný zamìstnanec bude mít vhodný a dobrý styl ¹atù, nìkdy excentrický, ale nikdy neode¹le pro módu ani obecnì uznávaný zákon toho, co se zdá. Dùvody pro vývoj posledního druhu poruchy nejsou tak známé, jak je mo¾né zjistit. Nìkteøí vìdci trvají na tom, ¾e jsou zpùsobováni nadmìrnou péèí rodièù v mladém vìku, zatímco jiní jsou právì naopak. Psychiatøi stavìjí své hodnocení na pacientovì setkání takových rysù, jako je nedostatek nebo malý vliv na uspokojení jejich vlastních potì¹ení, emoèního chladu, nedostateèného zájmu o chválu, kdy a analýzu, o samotì a nedostateèné ochotì zmìnit tento stav.Emocionální porucha - dva typy ¾en s emocionálním tísòovým posti¾ením: rychlý a hranièní èlovìk. U lidí s obìma typy dysfunkce sly¹íte velkou impulzivnost bez dùsledkù, rychlé prasknutí s nepokojným hnìvem, hyperaktivitou nebo podrá¾dìností. Oba typy emoèních ¹okù v¹ak mají znaèný rozdíl. Impulzivní èlovìk, proto¾e nemá ¾ádnou kontrolu nad láskou a údr¾bou èasto v extrémních situacích, se dále stì¾uje na zdravé du¹evní napìtí. Hranice je koneckoncù nebezpeènou vìtev emoèní poruchy, proto¾e nálady ¾eny, která trpí poslední du¹evní poruchou, jsou tak silné a náhlé, ¾e ve skupinì pøípadù posílají sebevra¾du.obavy - tento model poruchy osoba je docela pøíjemné a srozumitelné pro ètenáøe. To znamená, ¾e nemocný èlovìk se bojí. A její strach lze vytvoøit prakticky v¹echny oblasti rostou a okolní objekty. Dùsledkem je, aby zvá¾ila problémy, a akce, které zaèínají ve ¹patném strachu, který v nejjednodu¹¹ím pøípadì vede pouze k bodùm v sociálních funkcí, a to i v nejni¾¹ím sebevra¾du nebo agrese smìøující na jinou ¾enu. Jsou vidìt tyto druhy fobií, napøíklad pavoukù, homofobii, klaustrofobie, nebo dokonce pediofobia (strach z loutek, triskaidekafobie (strach z èísla 13, a dále pedofobia (strach o dìti, nebo dokonce strach z létání (strach ze vzduchu.závislost - nemluvíme o jiném typu závislosti. Èíslice s poruchou osobních funkcí na místì závisí jednodu¹e na individuálním typu. Nemù¾e se vypoøádat bez pøedpisu svých obyvatel, umo¾òuje cizincùm rozhodovat o ¾ivotì nemocné ¾eleznice, nemá znalosti o nezávislých rozhodnutích, je zaujatý a pøíli¹ poddajný.

Pravdou je, ¾e èlovìk, který mù¾e být upøímný s upøímným srdcem ve zdravém souètu, je v podstatì mrtvý. Pokud se v¹ak jedna èást zastaví ru¹ivì pøehnanì, je dobré, aby si dal¹í bezpeènost získala názor psychiatra.