Smirnice eu o rohs

Smìrnice EU Atex stanoví základní po¾adavky, které musí splòovat ka¾dý výrobek, který je urèen pro pou¾ití v oblastech s nebezpeèím výbuchu. Funkèní normy smìrnice stanoví specifické po¾adavky. V rámci vnitøních pøedpisù uplatòovaných v jednom èlenském státì jsou definovány po¾adavky, které nejsou stanoveny smìrnicí ani vnitøními normami. Vnitøní pøedpisy se nemohou li¹it od ustanovení smìrnice, ani nemohou vstoupit do zpøísnìní po¾adavkù stanovených smìrnicí.

Smìrnice Atex byla schválena v praxi, aby se minimalizovala rizika spojená s pou¾íváním jakéhokoli výsledku v oblastech, kde mù¾e potenciálnì výbu¹ná atmosféra pøekroèit.Výrobce nese velkou odpovìdnost za urèení, zda urèitý výrobek podléhá posouzení spolupráce s pravidly atex a za pøizpùsobení daného produktu aktuálnímu základu.Schválení Atex je ¾ádoucí v úspìchu výrobkù, které jsou v oblasti nebezpeèí výbuchu. Nebezpeèná zóna je posledním polem, kde se skládají, pou¾ívají nebo skladují látky, které v kombinaci se vzduchem mohou tvoøit výbu¹né smìsi. Zvlá¹tì kapalina, plyny, prach a v¹echno hoølavé jsou pøizpùsobeny rodinì takových látek. Mohou ¾ít napøíklad benzíny, alkoholy, vodík, acetylen, uhelný prach, døevní prach, zinkový prach.K výbuchu dochází, kdy¾ velká èást energie pøicházející z úèinného zdroje zapálení dosáhne výbu¹né atmosféry. Po zaèátku po¾áru postupuje k výbuchu, který urèuje obrovské riziko pro èinnost a lidské zdraví.