Socialni zabezpeeeni

Urèené pracovní podmínky pøedstavují riziko výbuchu, které pøedstavuje mnohem vìt¹í riziko pro zdraví a lidský ¾ivot. Aby se sní¾ilo riziko hrozné havárie, pøijala Evropská unie smìrnici o ochranì výbuchu dne 30. èervna 2003. V následující èásti pøedstavíme pøípadové studie atex.

Co je samozøejmì atex?Pod tajemné znìjící pojem ATEX French Atmosphere Ecplosible umístìním dvou dùle¾itých smìrnic EU, které pracují s ochranou proti výbuchu. První z nich je nejnovìj¹í informace 94/9 / EC - ATEX 100a, který øíká, ¾e po¾adavky pro vstup na trh zaøízení, které bude øídit, zaji¹tìné a skonèilo to, co je ¾ivé pou¾ívá pro venkovní pou¾ití s nebezpeèím výbuchu a instituce a systémy kontroly urèeny k pou¾ití v oblastech ohro¾ených výbuchem.

Pøipevnìním oznaèení CE na výrobek výrobce prohla¹uje, ¾e tento úèinek splòuje v¹echny po¾adavky na informace, které se k nìmu vztahují, jinými slovy nové øe¹ení. Aby bylo mo¾né urèit, zda daný výrobek splòuje po¾adavky smìrnic nového pøístupu, a ¾e na nìj má být umístìna znaèka CE, vypracuje se posouzení shody. Smìrnice nového pøístupu upravují nebezpeèí, která výrobce musí najít a zbavit se pøed uvedením výrobku na trh.

Druhá Smìrnice 1999/92 / EC - ATEX 137 je zvlá¹tì drahá zmìnit pohled na zamìstnance pøedmìtem rostlin, kde se mohou setkávat výbuchu. Její my¹lenky se týkají bezpeènosti a ochrany zdraví v¹ech hodných lidí, kteøí dávají a výrobní mo¾nosti le¾ících v zónách.

Pro koho se trénuje atex?©kolení ATEX je spojeno s ochranou proti výbuchu a principem ATEX. Jsou urèeny k celkovému mno¾ství lidí, kteøí hrají v prostøedí s nebezpeèím výbuchu, vèetnì vedoucích pracovníkù, technického personálu a ¾eny odpovìdné za bezpeènostní a hygienické potøeby v jednotce. Provádìjící cíl je nezbytným pøedpokladem pro dosa¾ení základní úrovnì, doporuèení PN-EN 60079-17 o po¾adavky zpùsobilosti pro zamìstnance prostory Ex. Je tøeba zmínit, ¾e výcvik nenahrazuje ATEX trénink s hlavním pomoci, které musí být provedeno oddìlenì, tak¾e si chcete zvolit servisní známá spoleènost, co mù¾e komplexní trénink balíèku.