Strategie rozvoje poikladu obchodni spoleenosti

Jsme pøesvìdèeni, ¾e vývoj na¹í jednotky závisí na spokojenosti v¹ech zákazníkù, kteøí na¹e slu¾by vyu¾ívají ihned, a tedy i montá¾ních jednotek, specializovaných prodejen, stavebních firem a investorù, kteøí jsou koneènými pøíjemci.

Jsme si jisti, ¾e roz¹íøení obchodní nabídky, zkrácení dodacích lhùt, zvý¹ení kvalifikace personálu a neustálé zlep¹ování úrovnì zákaznického servisu a znaèky dodaného zaøízení zaruèuje dosa¾ení zamý¹leného úèelu.

Zavazujeme se, ¾e vynalo¾íme ve¹keré úsilí, abychom zajistili, ¾e na¹i u¾ivatelé budou zcela spokojeni a pøipraveni na u¾itnou cenu a formy vybavení, které nabízíme.

Ventilátor oznaèený slovem odolné proti výbuchu je obdélníkové zaøízení odolné proti výbuchu, urèené pro ètení v oblastech s nebezpeèím výbuchu, vhodné pro montá¾ do v¹ech knih v pravoúhlých ventilaèních kanálech. Jsou vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu a opatøeny inspekèní klapkou, co¾ umo¾ní kontakt s motorem a rotorem bez nutnosti demontá¾e ventilaèního potrubí.

Radiální ventilátory jsou konstruovány v souladu s mezinárodní normou ISO 9001. Vytvoøeny pro tento úèel v prostøedí s nebezpeèím výbuchu mimo doly a dùlní výkopy. Ventilátory mají rotory vyrobené ze slitin hliníku nebo obì¾ných kol z ocelového plechu, samoèisticí, prá¹kovì lakované. Bez ohledu na kategorii, obì¾ná kola vyvá¾ená podle ISO 1940-1. Skøíò musí být svaøena z ocelového plechu, pota¾ena prá¹kovou barvou v èerné barvì. Pouzdro má inspekèní a odvodòovací otvor. Konstrukce má detaily z mosazného plechu, co¾ minimalizuje riziko jiskøení. Na po¾ádání jsou konstruovány rotory a pouzdro z pozinkovaného, pozinkovaného nebo nerezového plechu.

Støe¹ní ventilátory se pou¾ívají pro sociální a ekonomickou ventilaci v oblastech s nebezpeèím výbuchu. Stroje mají pøímý pohon, obì¾né kolo s lopatkami, které jsou naklonìny ke konci, vyrobené z pozinkovaného, hliníkového náboje. Ventilátory byly vybaveny tøífázovým motorem, který je pøizpùsoben robotu v prostøedí s nebezpeèím výbuchu