Strategie rozvoje poji ovny

https://un-xin.eu/cz/

Jsme obzvlá¹tní, ¾e rozvoj na¹í spoleènosti závisí na spokojenosti v¹ech spotøebitelù, kteøí okam¾itì vyu¾ívají své slu¾by, a pak na montá¾ní jednotky, specializované prodejny, stavební firmy a investory, kteøí jsou koneènými pøíjemci.

Jsme pøesvìdèeni, ¾e roz¹íøení obchodní nabídky, zkrácení dodacích lhùt, zvy¹ování kvalifikace zamìstnancù a neustálé zlep¹ování úrovnì u¾ivatelských slu¾eb a znaèky dodaných zaøízení zaruèují dosa¾ení plánovaného cíle.

Sna¾íme se vynalo¾it ve¹keré úsilí, abychom zajistili, ¾e na¹i klienti jsou spokojeni a pøesvìdèeni o cenách a cenì zaøízení, které poskytujeme.

Ventilátor je oznaèen nevýbu¹né proti výbuchu mísa je obdélníková, & nbsp; navr¾en tak, aby vìci ve výbu¹ném prostøedí, vhodné pro instalaci do v¹ech funkcí v obdélníkových kanálech. Vyroben z pozinkovaného plechu a upravené v silném kontrolním prùlezem, umo¾òují pøístup k motoru a rotorem bez potøeby odstranìní vzduchovodu.

Odstøedivé ventilátory jsou provozovány spoleènì se svìtovou normou ISO 9001. Jsou vytvoøeny pro úèely v oblastech s nebezpeèím výbuchu mimo miny a dùlní výkopy. Ventilátory mají rotory vyrobené z hliníkových slitin nebo rotorù z ocelových plechù, samoèistící, prá¹kovì lakované. Pro kategorii není ¾ádný smysl, v souladu s normou ISO 1940-1 vyvá¾ené obì¾né kolo. Skøíò mù¾e být svaøena z ocelových plechù, prá¹kové barvy v èerné barvì. Skøíò má kontrolní a drená¾ní otvor. Konstrukce má detaily vytvoøené z mosazného plechu, které minimalizují riziko jiskøení. Obì¾ná kola a skøíò z pozinkované, pozinkované nebo nerezové oceli, navr¾ené na po¾ádání.

Støe¹ní ventilátory se pou¾ívají pro v¹eobecné a ekonomické vìtrání v prostøedí s nebezpeèím výbuchu. Stroje mají pøímý pohon, obì¾né kolo s lopatkami, které jsou naklonìné do konce, postavené s urèitým pozinkováním, s hliníkovým nábojem. Ventilátory jsou vybaveny tøífázovým motorem, který je vybrán pro èinnosti v blízkosti oblastí s nebezpeèím výbuchu