Tlumoeeni cen

Tlumoèení je urèeno k usnadnìní komunikace mezi dvìma lidmi, kteøí nekomunikují ve stejném jazyce. Je známo, ¾e v nìkterých oblastech se tlumoèení poèítá s novými kategoriemi. Jedním z nich je konferenèní tlumoèení. A na co se spoléhají a jak je vyu¾ívat?

Z èeho se skládá konferenèní tlumoèení?Takové konferenèní interpretace jsou zvlá¹tì úèinné v konferenèní skupinì. Mohou být implementovány bìhem rùzných debat nebo dùle¾itých obchodních jednání. Mù¾e jít mezi nimi poskytovat interpretace postupnì nebo souèasnì. Pokud se na konferenci vyskytuje vìt¹í poèet èísel z jiných zemí, jsou obvykle provádìny simultánní interpretace. Tyto po sobì jdoucí se ménì a ménì pou¾ívají, proto¾e nevedou k opravdu pøínosným produktùm.

Auresoil Sensi & SecureAuresoil Sensi & Secure - Efektivní způsob, jak zlepšit kvalitu sluchu!

Institucionální a individuální trhRozdìlíme konferenèní pøeklady do dvou typù trhù. Jedná se také o institucionální trh, zatímco kdy¾ je jeho vlastní. Mezinárodní instituce, jako je EDC, èasto mají mnohojazyèné setkání. Dá se pøednost pøelo¾it z nìkolika dal¹ích jazykù do individuálního, pøedem urèeného rodného jazyka pøekladatele. Takový konferenèní tlumoèník musí proto vykazovat velké znalosti a specifické dovednosti. Nestaèí pouze mluvit anglicky. Dobrý konferenèní tlumoèník by mìl plynule hovoøit v rùzných jazycích. Díky dne¹nímu okam¾iku automaticky pøekládá celou konferenci v daném období bez ohledu na to, kdo se na nìm bude úèastnit. Pokud v¹ak ¾ádáte o soukromý trh, celá vìc vypadá trochu jinak. Soukromé instituce obvykle upøednostòují dvojjazyèné schùzky. Na tìchto konferencích se úèastní ¾eny ze dvou rùzných zemí. Na setkání se tudí¾ pøekládají pøekladatelé, kteøí mluví jen dobøe ve dvou specifických jazycích.

Chcete se stát pøekladatelem?Tak¾e pokud se budeme divit, ¾e se staneme pøekladatelem, mìli bychom roz¹íøit na¹e znalosti o této skuteènosti. Dokonce i pøímé pøeklady jsou pøímé podkategorie. Tak¾e pokud chceme získat konferenèní tlumoèení, musíme mít tolik znalostí. Mìli bychom si dovolit alespoò nìkteré cizí jazyky. Díky va¹im blízkým slu¾bám budou mezinárodní instituce tì¹it z výhod. A pokud budeme hrát pro nì, jistì zlep¹íme na¹e poznání a lidi pro lep¹í práci.