Typy konstrukce odolne proti vybuchu

Ochrana proti výbuchu je poji¹tìní výbuchu, které je jedním z nejdùle¾itìj¹ích ¾ivotù v místech ohro¾ených takovým výbuchem. Aby se zabránilo výskytu vznícení nebo po¾áru, pøipravte vhodný bezpeènostní systém proti výbuchu. Tato øe¹ení budou aplikována pøedev¹ím na osoby ve v¹ech oblastech, které jsou potenciálnì ohro¾eny po¾árem.

Souèasnì budou diskutované metody poskytovány v¹ude tam, kde je v prùmyslu výbu¹ný prach. Organismus pro ochranu proti výbuchu je hlavnì kvùli potlaèení výbuchu. Tento proces spoèívá pøedev¹ím v tom, ¾e lidé rozpoznají první stupeò výbuchu. Poté pou¾ijte opatøení, které hodláte kompenzovat výbuch ve va¹em zaøízení. V dùsledku toho se výbuch sama neopakuje a je okam¾itì potlaèena po zapálení. To v¹e funguje, oheò se neroz¹íøí. Tato technologie je nápojem z nejbì¾nìj¹ích metod ochrany proti výbuchu a kdy bude nyní chránìna pøed jejími produkty. Sni¾uje úèinky výbuchu. V té dobì jsou oznaèena témata jako válce s hasicími prostøedky, senzory tlaku, optické senzory, snímaèe prachu a ovládací panely. Dal¹ím krokem je zmírnìní výbuchu. Tento proces spoèívá pøedev¹ím v tom, ¾e osoby, které utrpí výbuch mimo chránìné zaøízení, pøebírají. V dùsledku toho se tlak v zaøízení vrací na denní úroveò. Mezi reliéfní systémy se øíká dekompresní panely, klapky se samozavírací jednotkou a bezbariérovými odlehèovacími systémy. Posledním stupnìm systému ochrany pøed výbuchem je odpojení výbuchu. Pak existuje styl, který vypíná výbuch. Jeho návrh je pøedev¹ím uzavøení potrubí nebo kanálù. Proè? Za prvé, proto¾e dvì pøedchozí metody eliminují pouze úèinky po¾áru. Nicménì, nìkteré zbytkové úèinky výbuchu mohou projít potrubí a kanály, které mohou obsahovat sekundární výbuchy, stále je¹tì hodnì vá¾né v produktech. Proto a uzavírací systém na konci brání ji¾ zmínìným sekundárním výbuchùm. Jedná se napø. O plynové lahve, uzavírací ventily, uzavírací ¹oupátka, systémy s výbuchem, lehké klapky také vhodné.