Ueetnich programu

Moderní úèetní a fakturaèní programy pracující na webu Windows jsou velmi funkèní a intuitivní. Existuje v¹ak v¾dy skupina klientù, kteøí namísto pou¾ití my¹i radìji pou¾ívají tabulku namísto my¹i. Existují také spoleènosti nebo podnikatelé, kteøí nechtìjí investovat do rùzných poèítaèù. Pro nì byl vytvoøen program Comarch Klasyka, který nabízí v¹echny inovativní øe¹ení a silnice v ideální grafické podobì.

Klasika Comarch je zcela funkèní HR a mzdový program. Nabízí mo¾nost zúètování spoleèností na zjednodu¹ené a plné úèetnictví. Umo¾òuje plné øízení skladu, vèetnì registrace komerèních operací, a to iv cizích mìnách. V rámci aplikace je u¾iteèná øada èasopisù, stejnì jako zpracování zálohových faktur, interních prodejù a nákupù.

Modul Fakturace umo¾òuje zadávání dlouhých, 160 znakù názvù produktù. Má zavedenou databázi bank, které lze vyu¾ít k pøevodu. Pracuje s fiskálními tiskárnami.

Dal¹í èástí projektu je mzdový prvek. Umo¾òuje vést evidenci souborù zamìstnancù, pøipravovat seznam mezd a pøidávat mzdy. Mù¾ete si v nìm v¹imnout absencí a svátkù zamìstnancù. Tento prvek také vytváøí daòové pøiznání pro PIT-4, PIT-11, PIT-40, PIT-8A, PIT-8B, IFT-1 a ZUS, jako¾ i generování pøevodù na finanèní úøad.

Pro zákazníky pøipravil výrobce speciální návrh migrace pro nejnovìj¹í verze programu s vyu¾itím prostøedí Windows. Je to bezpeèné ¾ít velmi dobrou nabídku, vzhledem k tomu, ¾e aktualizace mù¾e být spojena s 40% slevou, a poslední mo¾nost aplikace je plánována na základì rùzných technologií, bere v úvahu a chtìl ¾eleznice v pøedpisech, které z rùzných dùvodù nemusí jednodu¹e dosáhnout klasické skupiny.