Uetovani cm umk

Hrdlový válec má v souèasnosti komplikovaný válec, který je opatøen rychloupínacím ventilem. Dané válce poèítají hasicí médium, které je pod stálým tlakem. Konstrukce diskutovaného válce umo¾òuje rychlé zavedení hasicího prostøedku do vnitøku chránìného zaøízení.

Hrd válce se primárnì pou¾ívají pro po¾ární ochranu systémù ve formì nebezpeèí v pøípadì hoølavých výrobkù. Zahrnuje mimo jiné filtry, smì¹ovaèe, silá, cyklóny, granulátory a su¹ièky.Navíc mohou být válce pou¾ity jako ochrana proti výbuchu pøístrojù, potrubí, kanálù, nádr¾í, to jsou místa, kde se nacházejí prach a plyny ST1-ST3 a hybridní smìsi. V té dobì se jedná o témìø ¾ádnou odvìtví prùmyslu.Je tøeba øíci, ¾e tyto nádobí chtìjí být formulovány v certifikátech, a to systémem potlaèení výbuchu a hasicí bariérou. Úspìchem výbuchu je osvìdèení o notifikovaném orgánu FSA: FSA 09 ATEX 1595X. Úspì¹nost hasicí bariéry je v¹ak osvìdèení notifikovaného orgánu FSA èíslo: FSA 09 ATEX 1596X.

Dovolený objem válce je pìt litrù. Válce chtìjí být obsa¾eny v tìsné ocelové membránì. Diskutované lahve v ¾ádné ¹kole nesmí pøedstavovat hrozbu pøi servisních pracích. Válce by mìly být aktivovány s minimálním napìtím 100 / 300V v plánu, aby se zabránilo aktivaci náhodným napìtím. Jsou absolutnì válce hrd s nic vìt¹í hmoty také v klubu s tímto oni jsou aktivováni proporcionálnì s vìt¹ím napìtím.Typické válce jsou prá¹kové. Smìs tohoto prá¹ku po postøiku sni¾uje tlak výbuchu. To dìlá tím, ¾e neutralizuje atmosféru výbu¹ného prachu.Pokud pou¾ití bì¾ných prá¹kových lahví mù¾e mít za následek vìt¹í ztráty ne¾ pøínosy, napøíklad ve farmaceutických domech, zaøízeních v potravináøském prùmyslu, samozøejmì pou¾ití hrd válcù.K dispozici jsou také hrdly naplnìné vodními parami. Mají vodu pøi teplotì vy¹¹í ne¾ je teplota varu. Vodní pára pova¾uje za úkol potlaèit výbuch.V souhrnu jsou válce systémem proti výbuchu. V hrdském celém tìle fungují spoleènì s dekompresním systémem pro metody exploze a izolace výbuchu.