Uvolnini stavebni firmy z pokladny

Pøesto¾e potøebu mít v podnikové praxi novou pokladnu, získává stále více a více podnikatelù, je podle stávajících pøedpisù v¾dy mo¾né upustit od souèasného cíle.

Ztráta práva na takové øe¹ení mù¾e zpùsobit zhruba 100 000 polských daòových poplatníkù. Vzhledem k tomu, 1. bøezna 2015 let, ne¾ se vztahují tyto nástroje se vztahuje mimo jiné na daòové poplatníky poskytující slu¾by v oblasti oprav, kadeønických, kosmetických slu¾eb týkajících se stravování, právní slu¾by, daòové poradenství a lékaøù. Kdo skuteènì nemusí poèítat pokladnu? Mimo jiné se zajímají o výjimky pro velké operace. Poplatník podílí na èinnosti osvobodit výbor nemá vypadat u pokladny. Kdo nechce mít pokladnu: dodavatelské slu¾by nebo výhody v oblasti vysílacích slu¾eb, internetové slu¾by, slu¾by týkající se zemìdìlství a zemìdìlství a chovu zvíøat, elektøiny, tepla, plynu, vody stvoøení pøírodní slu¾by související se sbìrem odpadu jiného ne¾ nebezpeèné integrované slu¾by, sbìr slu¾eb nebezpeèných související èistíren odpadních slu¾by odpadu, v kombinaci se zpracováním nebezpeèného odpadu na likvidaci radioaktivních odpadù, ¾eleznièní dopravy, veøejných a pøímìstských po¹tovní a kurýrní slu¾by, pomoc v oblasti ubytovacích slu¾eb poskytovaných hotely , motely a penziony, telekomunikaèní slu¾by, elektronické slu¾by, fyzické slu¾by a poji¹tìní, pronájem pomoc a slu¾by správy majetku spojené s obchodováním v oblasti nemovitostí, notáøské slu¾by pro udr¾ení poøádku, administrativní slu¾by a veøejné slu¾by, archivy, èlenské organizace, slu¾by poskytované spoleèností a exteritoriální.

Daòoví poplatníci, kteøí provádìjí vý¹e uvedené polo¾ky, mohou nadále platit z osvobození mezi subjektem a subjektem. Právo na poslední vydání je zpùsobeno prodejní skupinou daòového poplatníka. Pokud obrat z vý¹e uvedených dìl pøesáhl 80% z celkového obratu v pøedchozím roce, mù¾e daòový poplatník pou¾ít celý pokladní pokladnu.