Vedl ledda 3 lampy

Na místním trhu jsou LED diody i LED svítidla stále populárnìj¹í a stále èastìji nahrazují tradièní lineární záøivky, které pomalu zaèínají mizet z regálù. Proè se svítidla øady LED zabývají takovým bohatým zájmem o okolní svìt a proè se k nìmu lidé dostávají z mìsíce na mìsíc?

Reakce na tuto otázku je pomìrnì jednoduchá. V první øadì se tato øe¹ení stávají stále populárnìj¹ími, zatímco v budoucnu je pro jejich portfolio urèitì mnoho dobrých. Významná osobnost pro hlubokou popularitu LED svítidel má více ne¾ ekologické faktory, které pro je¹tì vìt¹í skupinu lidí hrají stále dùle¾itìj¹í problém.

Lineární záøivky jsou v souèasné dobì stejné jako nejoblíbenìj¹í svìtelné zdroje, s nimi¾ ka¾dodennì pracujeme. LED lineární svítidla jsou ideální nejen pro prùmyslové osvìtlení, ale i v tradièních kanceláøích. Popularita záøivek v souèasném svìtle je vyrobena s mnoha dal¹ími funkcemi. Nejdøíve mají LED øe¹ení mnohem vy¹¹í úèinnost ne¾ stará a bì¾nì pou¾ívaná ¾árovková øe¹ení. LED ¾árovky také vyzaøují mnohem ménì sluneèní energie a zabývají se vysokou ¾ivotností (co¾ je dal¹í výhoda pro lidi, kteøí neradi mìní ¾árovku. Moderní LED svítidla nám umo¾òují vyu¾ít mnoho rùzných teplot barev.

Samozøejmì, tato øe¹ení mají je¹tì nìkteré obzvlá¹tì významné nevýhody. LED ¾árovky vy¾adují slo¾itá svítidla, která se mohou zamìøit na vy¹¹í náklady. Svítidla musí být také vybavena specifickými stabilizaèními a zapalovacími systémy. Také stojí za to dodat, ¾e schopnost tìchto nástrojù ve v¹ech èíslech chce od okolní teploty. LED ¾árovky mají velmi ¹kodlivé látky, jako je rtu», tak¾e se musíme postarat o jejich øádnou likvidaci.

Také rychlý vývoj svítidel, který je také velmi rychlý, znamená, ¾e nìkteré z posledních výhod, které budou následovat, budou sní¾eny a technologie LED svítidel se neustále posouvá vpøed. Moderní vybavení s elektronickými systémy témìø zcela revolucionizovalo pou¾itelnost lineárního osvìtlení, a proto mezi ostatními na regálech máme stále více a více efektù tohoto standardu v prodeji.