Vlasy j lo

Mùj bratranec je velmi rád, ¾e si hraje s vlasy, mù¾ete moèit její póry a vyèesat si vlasy. Zároveò je správnì zapojena, ¾e kdy¾ to potøebuji krásnì, mù¾u pìtkrát polo¾it jeden prýmek, pøipojit k nìmu v¹echny vlasové doplòky nebo si je pøipnout. Opravdu má rád ¹kolní práci a pøipravuje se na nì. Její nová role jako Princess Scent byla také originální a potøebovala perfektní úèes a ¹aty. Na zaèátku maminka spletla spoustu copánkù s pásky na nì. Pak ta krásná dívka øekla ne, ne a je¹tì jednou. Budu vypadat hezèí v kudrnaté vlasy .... tak to zaèalo. Ètyøicet minut øízení a jejich vytvoøení. Vypadala krásnì jako významná princezna. Ale tak, jak se s princeznami vyrovnává, rychle zmìnil názor. Nemusíte øíkat, ¾e od zaèátku formace to bylo ménì ne¾ dvì hodiny. Najednou ... úplnì zmìnila vizi a ve svém jazyce to ¹lo skoro víc jako "ne, to se mi nelíbí, nic nepochybuji o princeznì, která je daleko od ní". Poprosila se o nový úèes, její vlasy se rozøezaly do èásti plné koky. Proto¾e, samozøejmì, jak u¾ døíve vytvoøila, u¾ procházíme rozøezáváním vlasù a naposledy to fungovalo dobøe. Její matka, na vlastní stranì, byla pøesvìdèena o pøí¹tím a nìkolika okam¾icích.

Doporuèuji vlasové spony bubu-store