Zaoizeni v prostoedi s nebezpeeim vybuchu

Nouzové osvìtlení LED je urèeno pro vytváøení nouzových východù a únikových cest ve veøejných budovách. Nyní, v hotelech, penzionech, a to jak v soukromých místnostech, by mìlo být instalováno nouzové osvìtlení chodeb a nouzových východù. Nouzové ¾árovkové osvìtlení v¹ak spotøebovává pøíli¹ mnoho energie a vy¾aduje nouzové napájení ze ¹iroké baterie, èasto je nutné vytvoøit si vlastní osvìtlení pohotovost. Na svatbu se na domácím trhu objevilo dost silných LED diod, které ukázaly opravdu skvìlou alternativu k klasickým ¾árovkám.

Vysoce elektroluminiscenèní LED diody zde spotøebovávají nìkolikrát ménì energie, mají krásnou techniku a nízké napìtí. LED nouzové osvìtlení kromì evakuaèního osvìtlení, osvìtlení evakuaèní trasy, osvìtlení vysoce rizikového bydlení, panikového osvìtlení ¹irokých ploch a nouzového osvìtlení má také evakuaèní osvìtlení stanic rolí v prostoru se zvlá¹tním nebezpeèím, tj. Místa, kde je znaèná pravdìpodobnost úrazu zamìstnancù nebo druhých ¾en v úspìchu selhání osvìtlení. Pøíklady takových ¹patných forem budou vykopávky a práce s toxickými nebo výbu¹nými látkami. Také v pøípadì plnìní povinností s rychle se rozvíjejícími stroji je nutné umo¾nit zaèlenìní nouzového osvìtlení v pøípadì selhání bì¾ného osvìtlení.

V¹echna nouzová svítidla LED jsou vybavena mikroprocesorovými zaøízeními a propojena komunikaèní sbìrnicí s centrální spoleèností systému. Velkou výhodou nového systému nouzového osvìtlení LED je skuteènost, ¾e se jedná pøedev¹ím o distribuovaný systém, který dokazuje, ¾e evakuaèní armatury a druhá zaøízení v systémovém poøadí mají oddìlené zdroje napìtí ve tváøích baterií. Celý systém nouzového osvìtlení LED je umístìn z centrální èásti, rozvadìèù a nouzového osvìtlení a komunikace mezi centrální jednotkou, rozdìlovaèi a svítidly se provádí na dvouvodièové sbìrnici.