Ziskovosti produkce hoviziho masa

Stádo v dne¹ní dobì v ©ir¹í Británii ukázalo skandál související s pøidáním koòského masa na zemní hovìzí maso, který z výbìru maloobchodních øetìzcù v západní Evropì zpùsobil sta¾ení podezøelých masných výrobkù. Bohu¾el s mnoha podobnými skandály jsme schopni vystoupit témìø na v¹ech evropských kontinentech. Nyní ve ©výcarsku bylo zji¹tìno, ¾e místo hovìzí svíèkové bylo v rostlinách prodáno speciálnì pøipravené a èervenì barvené vepøové maso. Nìmci se v¹ak zdì¹ili, kdy¾ zjistili, ¾e drahé vejce teoreticky teèe z ekologických farem v implementaci ukázaly vejce vylouèené kuøaty na farmách Dolního Saska a Mecklenburgu.

Zneu¾ívání popsaná v souvislosti s èinností producentù potravin a velkoobchodníkù s konzervovaným masem je potvrzením stávajícího trendu, podle nìho¾ tyto úspory jsou zpùsoby, jak získat trh, a kvalita masa zùstává pouze okrajovou zále¾itostí. Je to otevøené tajemství, které se èasto pou¾ívá ve velkoobchodních prodejnách na klobásové výrobky. Injektory s tisíci jehel vkládají vodu do tìla konzervaèními látkami, plnivy a polyfosforeènany. Tím se zvy¹uje ziskovost výroby masných výrobkù, proto¾e slaná voda je nìkdy dokonce polovina hmotnosti klobásy, co¾ znamená, ¾e jeden kilogram masa mù¾e získat jeden a pùl kilogramu masných výrobkù. Jeden by mìl poskytnout názor na ¹títky klobás, které kupujeme, a zabránit tìm, které byly nafoukané chemikou.

To v¹e se dìje v majestátu zákona, tentokrát namísto být dodr¾eny s recepty a hodnotami, kterými se øídí produkce výborné kvality masa, v souèasné dobì prakticky ka¾dý výrobek miêsopodobny jistì být legálnì uvádìny na trh prostøednictvím velkoobchodníkù masa. MOM (tj., Strojnì oddìlené maso pro oznámení odpadu maso vytvoøené po oddìlení kostry tìla správné. ©lachy, chrupavky, kosti, tuk, membrány, køídla, ¹típané kosti, peøí a vlasové zbytky jsou pøipojená pod tlakem pøes separátor, a výsledná dr» je dùle¾itou surovinou pro nejlep¹í masných výrobkù. MSM neobsahuje prakticky ¾ádnou nutrièní hodnotu, a je obohacen o antioxidanty, oleje, emulgátory, dochucovadla a polyfosfáty. Tak¾e pojïme trochu víc na osvìdèené výrobky dokonalé formy namísto otravy tìla ...