Zona 2 riziko vybuchu

Za prvé, mù¾e být dosa¾eno pouze ve výbu¹né atmosféøe, tj. Obsahující plyny, páry nebo prach. A takhle ¾ije ze seznamu v chemických firmách, nádr¾ích, rafineriích, elektrárnách, lakovnách, chemických továrnách, cementárnách i mnoha jiných, kde se dostávají pra¹né nebo prá¹kové výrobky.

Vzhledem k tomu, ¾e v konkrétních zemích Evropské unie se bezpeènostní pøedpisy mnohokrát znaènì li¹ily od sebe a poèítaly s velkou pøeká¾kou pøi výmìnì zbo¾í, bylo rozhodnuto je harmonizovat zavedením takzvaných zaøízení, která provádìjí v ohro¾ených zónách. Oznaèení ATEX.

Jaké jsou znaèky ATEX?V rámci této spoleènosti existují podrobné po¾adavky stanovené v právním aktu Evropské unie, které musí splòovat ka¾dý výrobek urèený pro pou¾ití v prostøedí s nebezpeèím výbuchu. Po¾adavky, na nì¾ se tyto dùvody nevztahují, mohou být organizovány internì v konkrétních èlenských státech EU, ale nemohou se li¹it od èástí EU a nemohou zhor¹it po¾adavky.V¹echna zaøízení urèená pro praxi na pozadí nebezpeèí výbuchu musí mít oznaèení podle vzoru zavedeného smìrnicí. Tato znaèení zpùsobují øadu symbolù, které definují rùzné povinné parametry pro tyto nástroje. A samozøejmì:Umístìním oznaèení CE na výrobek výrobce prohla¹uje, ¾e tento výrobek splòuje urèité po¾adavky smìrnice.Prostory, ve kterých je vystavena hrozba výbuchu, jsou rozdìleny do zranitelných zón. Oznaèení nebezpeèné zóny také oznaèuje povahu hrozby, zatímco její intenzita:- plynová a kapalná zóna, jako¾ i jejich výpary byly oznaèeny písmenem G- zóna hoølavého prachu - písmeno D.Pak zaøízení odolná proti výbuchu byla rozdìlena do dvou skupin:- ¹kola Také jsou nástroji pro pozice v dolech,- skupina II - nádobí urèená pro knihu na prostoru v bytech ohro¾ených výbuchem plynù, kapalin nebo prachu.Dal¹í klasifikace urèuje stupeò tìsnosti skøínì nástroje a síly pro pádu.Na konci se nachází teplotní skupina, tj. Maximální povrchová teplota, pøi které zaøízení mù¾e provádìt.Které jsou výhody pou¾ívání znaèky ATEX:- zaji¹tìní bezpeènosti ve výrobních podnicích,- sní¾ení hospodáøských ztrát vyplývajících z mo¾ných hrozeb nebo selhání,- sní¾ení poètu prostojù pøi provádìní,- zaji¹tìní po¾adované kvality zaøízení.